Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Dubnica hradište

Halštatské hradisko Dubnica


Kraj: Trenčín | Okres: Prievidza | Obec: Bojnice

Stručný popis:
Skúmaná archeologická lokalita - Dubnica hradište, Dubnica, časť mesta Bojnice.
História:
Dubnica bola osídlená už v praveku, v osadách na polohách Pod Grúňom, Na kopaničkách, popri potoku Dubnička, ako aj v neďalekých Bojniciach. V eneolite – mladšej dobe kamennej (2000-1900 p.n.l.) sa v polohe Dolné Lány rozkladala pastiersko – roľnícka osada s polozemnicami a zemnicami, s obyvateľmi nesúcimi bošácky typ kultúry. Ľud lužickej kultúry prichádza na hornú Nitru v období mladšej a neskorej doby bronzovej – 1200-700 rokov p.n.l. a zostáva tu aj počas staršej doby železnej – halštatu (700- 400rokov p.n.l.). Na ťažko dostupných polohách budoval opevnené hradiská s cieľom chrániť obyvateľstvo pred nepriateľskými nájazdmi. Tieto hradiská sa nazývajú útočištné, lebo sa v nich obyvateľstvo ukrývalo len v čase nebezpečenstva. Takéto hradisko vybudovali aj na kopci Hradište.
Exteriér:
V Dubnici vybudovali útočištné hradisko na polohe Hradište, severozápadne od obce. Zo severnej strany kopec Hradište obteká potok Dubnička. Vrcholová plošina rozmerov 34 x 5 m je chránená mohutným valom. Maximálny priemer vonkajšieho opevnenia je cca 70 x 40m ( 72 x 39m). Vzhľadom na rozmery patrilo medzi menšie hradiská. Valové opevnenie má elipsovitý pôdorysný tvar, ktorý severným smerom stúpa.
Súčasný stav:
Archeologický výskum tu realizovala PhDr. Marta Remiášová v roku 1981. Počas výskumu bola zistená konštrukcia valového opevnenia, menšie množstvo keramiky a bronzových nálezov, čo dosvedčuje iba to, že hradisko bolo obývané skutočne len v časoch nepokojov. Z bronzu boli nájdené ihlice na spínanie odevov, z keramiky črepy z črpákov, zásobníc, hrncov, džbánov, amfor. Našiel sa tu aj hlinený praslen, úštepy kremeňa, ktorý sa používal ako kresadlo. Nálezy potvrdzujú existenciu hradiska aj v staršej dobe železnej (halštatskej). V súčasnosti bol k hradisku vybudovaný náučný chodník z časti Dubová
Pôdorys:

Pôdorys z tabule náučného chodníka.


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,