Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Šľachtické rody » Slovensko v dobe románskej I.

Slovensko v dobe románskej I.

Slovensko, rovnako ako niektoré iné stredoeurópske krajiny, sa len veľmi ťažko vtesnáva do kultúrnohistorického pojmu románska doba, tak ako ho vypracovala nemecká umeleckohistorická škola a vsadila medzi 10.-13. storočie. Umenie včasného stredoveku, ktoré je na Slovensku úzko spojené s jestvovaním rozvinutej cirkevnej organizácie, začínalo už hlboko pred 10. storočím.

Pritom čerpalo viac z prameňov južnej a juhovýchodnej Európy a až niekedy v 12. storočí sa naplno otočilo k Západu a sformovalo sa v svojbytný celok. V celom tomto období nestoja v popredí len abstraktné pojmy umenia, ale do života vstupuje celistvosť doby, keď sa cirkev stále podriaďuje úlohám štátu a štát pomocou cirkvi a jej ideových nástrojov formuje štruktúru novej rozdelenej spoločnosti.

Tento historický osobitý charakter románskeho obdobia nie je akýmsi len slovenským špecifikom, ale zasahuje všetky stredoeurópske štáty či krajiny, ktoré majú základ vo veľkom stredoeurópskom štáte, ktorý historici tradične nazvali Veľká Morava. Vysoké výtvarné umenie do týchto krajín prinieslo veľkomoravské kresťanstvo a ono poznačilo chod nástupníckych štátov Veľkej Moravy, štátu uhorského, českého i poľského.

Rázny nástup kresťanstva na strednom Dunaji už od 7. storočia spôsobil, že v týchto krajinách napríklad na rozdiel od lužických či kyjevských Slovanov nám nezostali takmer žiadne rezíduá starého pohanského umenia, nepoznáme éru tzv. "pohanských vzbúr" či výraznú kategóriu predkresťanského umenia. Hospodárske, politické i sociálne formy včasnostredovekého štátu úplne prekrývali a formovali nielen každodennú ľudovú kultúru, ale v mnohom vytvárali i svojbytné podmienky na prijatie vysokej európskej kultúry kresťanskej - románskej.

Osídľovanie a počiatky štátnosti
Predkovia Slovákov osídľovali vnútorný oblúk Karpát ako celistvé etnické spoločenstvo. Neklamným dôkazom je skutočnosť, že si ponechali aj celistvý názov. Dnešné Slovensko bolo osídľované v poslednej vlne veľkého "sťahovania národov" z dvoch smerov, čo dnes reprezentuje aj dve spoločné nárečové skupiny:
a) Prienikom cez karpatské priesmyky a brány, keď bola osídlená západoslovenská a východoslovenská nížina. V tejto súvislosti je len logické poznanie o spoločnom pôvode východoslovenských a západoslovenských nárečí.
b) Veľká skupina našich predkov obchádza Karpaty a povodím Dunaja od juhu osídľuje stred Slovenska s jeho veľkými pásmi presahujúcimi dnes do územia Maďarskej republiky. Dnes už vieme, že odlišujúcim znakom tejto skupiny nie je len jazyk - nárečie, ale i materiálna kultúra.

Spoločné pre obe skupiny, čo napokon odlišuje predkov Slovákov od mnohých západných Slovanov, je bezprostredný kontakt s neskororímskou civilizáciou. Prejavuje sa to obsadzovaním neskororímskych murovaných burgusov, víl, pevností, preberaním obrovských skúseností, ku ktorým dospela rímska, vysoko stojaca, civilizácia vo všetkých odvetviach života. Kontakt či preberanie skúseností nastúpilo všade tam, kde jestvoval nositeľ tradície ako sprostredkovateľ. Z akulturačných výdobytkov treba na prvom mieste menovať obrábanie zeme, nové techniky roľníčenia, ktoré rozhodli o tom, že bola zabezpečená obživa obyvateľstva a materiálna základňa pre jeho reprodukciu.

Práca rúk viedla k sociálnej polarizácii spoločnosti a rýchlo sa uplatňujú miestne kniežatá ako predstavitelia moci v danom regióne. Archeológovia ich nachádzajú v bohato vybavených hroboch už nielen na západnom Slovensku, ale i na severe Slovenska - v Blatnici a inde. A keďže vedia uživiť, obliecť a vyzbrojiť vojsko - svoju "družinu", stávajú sa rozhodujúcim činiteľom politickej moci. Spojenectvo takýchto kniežat z celého Slovenska rozhodlo o tom, že došlo ku vzniku politicko-vojenskému zväzu na obranu krajiny pred Avarmi, ktorí sa usadili v dnešnom strednom Maďarsku. Tak sa začínajú písať dejiny prvého historicky doloženého odboja u Slovanov, ktoré historiografia pozná ako Samovu ríšu.

Samo - homo novus - teda kupec navštevujúci podunajských Slovanov a zásobujúci ich kvalitnými zbraňami a luxusným tovarom, sa stáva tým vojvodom, ktorý je hodný toho, aby si ho sami - t. j. kniežatá so svojimi družinami vybrali za kráľa a aby ich viedol v obrannej vojne proti Avarom. Nielen vojenské úspechy, ale najmä vnútorná organizácia krajiny rozhodli o tom, že Samova ríša sa sformovala do svojbytného politického útvaru predznamenávajúceho budúcnosť Slovanov. Ich vojenský, ale aj trvalý obchodný kontakt s Franskou ríšou kráľa Dagoberta naplno nasmeroval ich orientáciu na krajiny západnej, postrímskej Európy.
Historická unikátnosť, ako aj geografická nepevnosť, písomných prameňov viedla neskôr k veľkému zápasu o lokalizovanie Samovej ríše. Stránku vedy výrazne obrátila slovenská povojnová archeológia na čele s jej nestorom J. Eisnerom. Rozsiahle výskumy ukázali, že priestor trvalého stretu avarského a slovanského sveta prebieha prakticky po starej línii Limes Romanus, pokračuje v Poiplí a Potisí. Líniu predznačili nálezy zbraní, šperkov a celkovej industrie fransko-merovejského typu, ktoré sa koncentrujú na sever od tejto línie a mohli byť predmetom Samovho obchodného záujmu i karaván, ktoré sem putujú.

Keď k týmto poznatkom pribudli rozsiahle, dnes už prakticky tisícové pohrebiská rozkladajúce sa v geopolitickom priestore Bratislavskej a Devínskej brány, vyslovil som tézu o možnosti lokalizovania centra Samovej ríše do tohto priestoru. Obrovská koncentrácia ľudského potenciálu to viac ako potvrdzovala a je v zhode s celistvým historickým poznaním, že centrá štátov nevznikajú na neosídlenej a nehostinnej periférii. A hoci boli pokusy oslabiť túto tézu, jej pravdivosť sa stále viac a viac potvrdzuje. Práve cez ňu možno veľmi dobre pochopiť aj nasledujúci politický vývoj smerujúci ku koncentrácii a vzniku veľkomoravského štátu.

Na tých istých priestoroch, kam lokalizujeme Samovu ríšu, sa o poldruha storočia stihli sformovať už rozsiahle kniežacie zväzy určujúce politický život širokej krajiny. Formujú sa v povodí Moravy po jej oboch brehoch, v povodí Váhu a Nitry. Antropológovia, ktorí skúmali nebožtíkov v bohatých kniežacích hroboch najmä na Morave ukázali, že nejde o obyvateľstvo z prostredia severu, z prostredia ľudu žiarových hrobov a keramiky pražského typu, ale ide o ľudí vysokých, mocných, ktorí sem prišli z Podunajska.

Všetky doterajšie poznatky smerujú k tomu, že sú to naši predkovia z nížin i kotlín celého Slovenska ako aj geograficky nedielnej južnej Moravy, ktoré stáli v odboji proti avarskej ríši a ktorí spoluúčinkovali aj na jej zániku po boku vojsk Karolovcov. Preto aj dobre rozumieme sťažnostiam avarských kaganov na Karolovom dvore , že Slovania ich utláčajú, znepokojujú a žiadajú ho, aby im ustanovil nové sídla. Aj preto im dal miesta až na hraniciach Sedmohradska a na druhej strane až na hraniciach Východnej marky, kde už koncentrovaného slovanského tlaku niet. V takomto lokalizovaní Samovej ríše logicky vystupuje politická organizácia Samovho štátneho zoskupenia ako prechodca už skutočnej veľkomoravskej štátnosti na juhu Slovenska a Moravy. Pravda, mnohé deje medzi týmito dvoma útvarmi sú nám ešte v mnohom zahmlené, nepoznané, dobre však osvetľujú skutočnosť, keď sa s Pribinom a Mojmírom stretávame ako s kniežatmi, ktoré už spravujú široké teritóriá a množstvo kmeňových kniežatstiev už z jedného centra moci.

Autor: Matúš Kučera
Zdroj: Pamiatky a Múzeá 2/ 1999

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

This is an informative site.

This is an informative site. I would like to surf it all for taking into consideration 650-195 and its associated statements. Because MB2-631 is very illustrious and in command now a days. So I am incisive for high-quality information about 1Y0-A16 and HP0-S30 at every site. And I should get fine resource soon.

Thank you for sharing this

Thank you for sharing this post. This is a very useful and informative materials. Good post and keep it. Websites are always helpful like 642-971 DCNID and 642-627 IPS v7.0 in one way or with 642-631 AWLANFE and 642-983 DCUCI On the other hand, this is amazing stuff, in any case, this is a good way to begin updating your dreams in the world of reality.

I want to share my success with all of the visitors of this site. Getting my 642-447 CIPT1 cert has never been easier. I tried it on my own, and in a class through New Horizons. Using just books was too hard, and the class was too expensive. But the sites related to the exams such as test king with its dumps make it easier for me. Now I have passed my 642-731 CUWSS as well as the 642-647 VPN and preparing my self for the 650-575 LCSAS. Success is not far from me.

 

642-661 BGP | 642-067 ARSFE | 642-515 SNAA | 642-975 DCASI

 

Physical exercise is

Physical exercise is considered important for maintaining physical fitness and overall health (including healthy weight), building and maintaining healthy bones, muscles and joints, promoting physiological well-being, reducing surgical risks, and strengthening the immune system. Aerobic exercises, such as walking, running and swimming, focus on increasing cardiovascular endurance and muscle density. Anaerobic exercises, such as weight training or sprinting, increase muscle mass and strength. Proper rest and recovery are also as important to health as exercise, otherwise the body exists in a permanently injured state and will not improve or adapt adequately to the exercise. The above two factors can be compromised by psychological compulsions (eating disorders, such as exercise bulimia, anorexia, and other bulimias), misinformation, a lack of organisation, or a lack of motivation.
_____________________________________________________

testking HP0-J40| testking 70-448| testking 642-642| testking 650-296| testking 70-576| testking 642-427| testking 642-631| testking 642-681| testking 70-663| testking 642-617

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,