Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Šľachtické rody » Šľachtické tituly - Vojvoda

Šľachtické tituly - Vojvoda

lat.dux, fr. duc, nem. Herzog, angl. duke. Najvyšší šľachtický titul vo Veľkej Británii, Francúzsku, Španielsku, Portugalsku a v Taliansku a krajinách bývalej Svätej ríše rímskej titul panovníkov menších štátov, vyšších než kniežatá a nižších než veľkovojvoda.
 
Prví vojvodovia boli menovaní už v starom Ríme cisárom Hadriánom, aby velili vojenským výpravám. V rannom stredoveku bol vojvodský titul dávaný údelným kniežatám, pochádzajúcim z panovníckej rodiny, alebo ho získali vojenskí náčelníci a vyšší provinční úradníci. Vtedy boli postavený ešte nižšie ako grófi, ale neskôr sa tento pomer obrátil. Aj české kniežatá boli niekedy nazývané vojvodmi, na rozdiel od údelných kniežat moravských. Po zriadení moravského markgrófstva v 1182 údely zanikli a od konca 13. storočia získal titul opavského vojvodu ľavoboček Přemysla II. Otakara Mikuláš a jeho potomkovia, ktorí tu vládli až do začiatku 16. storočia. Vojvodmi lotrinskými, salzburskými, štajerskými, korutánskymi, krajinskými a bukovinskými boli tiež Habsburgovci, čo dokladá ich veľká titulatúra. Niektoré ríšske kniežatá boli neskôr povyšované na vojvodov, z nich niektorí prijali tituly arcivojvodov a veľkovojvodov. Od roku 1844 sa vojvodovia delia na:

a/ miediatizovaných - s právom na oslovenie Výsosť /Hoheit/
b/ titulárnych - s právom na oslovenie Jasnosť /Durchlaucht/

V Čechách mali niektoré kniežacie rody naviac ešte vojvodský titul, ktorý sa - podobne ako titul kniežaťa - vzťahoval iba na hlavu rodu. Podmienkou však bolo, aby dotyčná osoba alebo rod boli skutočnými držiteľmi svojho vojvodstva. Tak sa stal v roku 1613 Karol z Lichtensteinu vojvodom opavským a Albrecht z Waldsteina vojvodom frýdlantským /1627/. Ale už predtým v roku 1462 bolo synom Juraja z Poděbrad udelené sliezske vojvodstvo Munsterberg, ktoré po ich vymretí získal Ján, knieža z Auerspergu. Obdobne vojvodstvo Krumlovské bolo zriadené v roku 1625, resp. v roku 1628 pre Jána Oldřicha z Eggenbergu a po vymretí jeho rodu bolo obnovené v roku 1723 pre Adama, knieža zo Schwarzenbergu. Oproti tomu získal Václav Eusebius, knieža z Lobkowicz v roku 1646 sliezske Zaháňske vojvodstvo, ale to bolo v roku 1784 predané. Preto bolo v roku 1786 zriadené pre Jozefa Františka, knieža z Lobkowicz vojvodstvo Roudnícke /Zaháň však zostala trvalou súčasťou lobkovicovského erbu/. Vo Francúzsku boli vojvodovia pôvodne panovníkmi samostatných štátov /napr. vojvodovia akvitánski, normanskí, atď./. Postupne však bol tento titul premenený na najvyšší šľachtický stupeň v krajine. Aj tu sa však robili rozdiely:
a/ vojvoda, ktorý bol pair a zasadal v parlamente
b/ vojvoda, ktorý nebol pair a nezasadal v parlamente
c/ doživotný vojvoda /udelené ad personam/

Revolúcia v roku 1789 síce všetky tituly zrušila, ale už Napoleon I. ich obnovil a z radu svojich generálov urobil vojvodov, keď im zároveň pridelil územné majetky, halavne v Itálii. V Anglicku udelil prvý vojvodský titul /Duke of Cornwall/ kráľ Eduard III. v roku 1337 svojmu synovi Eduardovi z Woodstocku, zvanému Čierny princ. Od tej doby je rad vojvodských titulov vyhradený členom panujúcej dynastie /tzv. kráľovskí vojvodovia - Royal Dukes/, angl. Dukes of the Royal Blood /vojvodovia kráľovskej krvi/. ASú to vojvodstvá Cornwall /Anglicko/ a Rothesay /Škótsko/, určené následníkovi trónu, niekedy tiež s titulom Princ z Walesu a ďalej York, Gloucester, Kent, Edinburgh, Connaught, Albany, Clarence, Cambridge a Cumberland. Inak sa na britských ostrovoch pyšní vojvodským titulom, ako najvyšším stupňom aristokracie 27 rodov /19 v Anglicku, 6 v Škótsku a 2 Írsku/, z nich najstarší je vojvoda z Norfolku /1483/. Štyri vojvodské rody - Grafton /1675/, Richmond /1675/, Beaufort /1682/ a St.ALbans /1684/, sú potomkovia Karola II. z ľavého boku a aj dnešná kráľovná ich podľa storočného dvorského protokolu oslovuje /aj keď je z inej dynastie/ My Beloved

Cousin /Môj milovaný bratranec/. Britský vojvoda /Duke of X/ nie je nikdy Lord ale vždy Duke. Oslovuje sa Your Grce /Vaša Milosť/, manželka je Dukess of X, vdova The Dowager Duchess of X, alebo Mary, Duchess of X. Najstarší syn má niektorý z ďaľších rodinných titulov /tzv. courtesy titules/, pri ktorých je značná variabilita, napr.:
- markíz /Marquess of Tavistock u vojvodov z bedfordu/
- gróf /Earl of Euston u vojvodov z Graftonu/
- vikomt /Viscount of Mandeville u vojvodov z Manchesteru/
- lord, t.j. barón /Lord of Seymour u vojvodov zo Somersetu/

Tí všetci môžu byť členmi Dolnej snemovne a sú známy ako Lords, oslovovaný My Lords a ak sa o nich hovorí, tak Lord John, alebo John X, ale už nikdy nie Lord X.

Podľa PhDr.Bubena preložil a poslal Peter Wittgrúber

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Ak je to potrebné, doplňte

Ak je to potrebné, doplňte zoznam rukopisov konzultovať vo Francúzsku. Aj keď by ste mohli navštíviť Francúzsku urobiť výskum, len málo z nás nemôže dovoliť. Okrem toho, keď vo Francúzsku, prečo by ste chcel byť v archíve alebo v knižnici, keď by mohla byť putovnej jeden z najkrajších krajín na svete. Miesto toho, navrhujem, 70-291 - 70-293 - 70-431 aby vám kópie dokumentov, ktoré majú byť vykonané na mikrofilm. Mikrofilm je lacnejšie ako papierové kópie. Spracovanie mikrofilm poradie môže trvať až a za šesť mesiacov. Buďte trpezliví. Pripadá mi to, je lepšie dostať kópie mikrofilmov, ako najať výskumník vo Francúzsku. Týmto spôsobom môžete zalejeme dôkazy vo vašom voľnom čase. Buďte pripravení na zasadnutí niektorých zle čitateľné písmo.

Šľachty tituly titul

Šľachty tituly titul rozkaz-tohto dokumentu je skutočný názov grantu podpísaná thomas ii Grand vojvoda Aquitaine spoločných otázok a podrobnosti o šľachtických titulov sa tu republiky. Noble stredoveké triedne štruktúra: rozdiely medzi šľachtické tituly však, keď ona sa stala vojvodkyňou fostriades, jej manžel automaticky prevziať titul vojvodu prostý sobáša šľachtica prevezme titul šľachtica. Kráľovské tituly: stať sa pánom alebo pani sediaca dnes ponúka tituly Regal a šľachtických titulov pre elitu sa pána, pani, vojvoda, gróf, barón, gróf alebo ušľachtilé skutky titul titul z Anglicka, aby jedinečný, elita.
cheap handbags | discount sunglasses | discount furniture | cameras

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,