Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Kazimír hrádok

hrad v Kazimíre


Kraj: Košice | Okres: Trebišov | Obec: Kazimír

Stručný popis:
Zrúcanina takmer úplne zničeného hradu je na JZ strane obce nad potokom Izra, v polohe nazývanej Hrunok. Obec Kazimír leží v JZ časti Potiskej nížiny 18km od mesta Trebišov, takmer na hranici s Maďarskom.
História:
Z listiny, ktorá opisuje severovýchodné hranice panstva Füzér (MR) z roku 1270 vyplýva, že Kazimír nepatril do tohoto panstva, pričom uvádzaný Peter de Kazmer tu vystupuje ako šľachtic. Spomína sa i neskôr - v listine Jágerskej kapituly z 11.februára 1364. Opevnený hradný komplex v Kazimíre bol pravdepodobne vystavaný v polovici 13.storočia a možno ho považovať za šľachtický hrádok spomínaného Petra, ktorý bol nielen jeho sídlom, ale plnil naviac funkciu ochrany dôležitej cesty, vedúcej od Zemplína k Slanskému priesmyku.
Exteriér:

Hrádok je situovaný na miernom návrší s elipsovitým pôdorysom s rozmermi 50x30m. Jeho dlhšia os je priamo nad potokom, ktorý sa pravdepodobne využíval na obranu hrádku. Samotný hrad zrejme chránilo palisádové opevnenie na kraji vyvýšenej upravenej plošiny. I keď sa z pôvodných stavieb zachovalo veľmi málo, terénna konfigurácia umožňuje identifikovať existenciu viacerých stavieb. Približne uprostred návršia bola palácová stavba s tromi podlažiami a pivničnými priestormi s rekonštruovateľnými rozmermi okolo 21x14m a 1m hrubým murivom z lomového kameňa, ktoré bolo spájané tvrdou maltou. Južne od paláca stál menší, dvojpriestorový objekt (12x15m) pravdepodobne tiež obytný. Hospodárske objekty boli umiestňované do voľného priestranstva severnej časti nádvoria, kde je i vstup do objektu. K tejto časti sa primyká jazykovitý výbežok, ktorý bol tiež vyvýšený, ale nedosahoval výškovú úroveň hrádku. Ide o menšie strategické predpolie, na ktorom stál neskôr kostol.

Pôdorys nakreslil A.Vallašek

Súčasný stav:
Dodnes stojí do výšky zvyšok muriva, ktorý má v hornej časti kavernu, pôvodne asi okno. Zrejme ide o časť palácovej stavby. Na predpolí sú zvyšky reformovaného kostola, ktorý tvorí polygonálne zakončený pozdĺžny priestor. Vznikol prestavbou staršieho kostola, ktorý bol pravdepodobne panský, ale zároveň slúžil ako farský - farnosť sa spomína v pápežských registroch z rokov 1332-1335.  
pozostatok muriva 


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,