Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

BzovíkKraj: Banská Bystrica | Okres: Krupina | Obec: Bzovík

Stručný popis:
Goticko-renesančná protiturecká pevnosť, bývalý kláštor premonštrátov, leží na nízkej vyvýšenine na juh od obce Bzovík, 8km od Krupiny., Bzovík
História:
Bzovícky kláštor s cistercitským opátstvom založil okolo roku 1130 komes Lampert z rodu Hunt-Poznanovcov spolu so synom Mikulášom a manželkou Žofiou, sestrou uhorského kráľa Ladislava. Neskôr tu vzniklo premonštrátske prepoštstvo, ktoré sa postupne stalo najväčším feudálnym panstvom v Honte. Kláštorný kostol postavili v prvej polovici 12.storočia, hoci sa prvýkrát spomína až v roku 1285. Počas bojov medzi stúpencami poľského Ladislava Jagelovského a uhorskej Alžbety, tunajšie okolie plienili Jiskrovi vojaci, ktorí sídlili v Krupine. Z tohto obdobia, z rokov 1444 -1446, pochádza gotická prestavba areálu. K staršej románskej lodi s dvojvežovým priečelím pristavili novú svätyňu, postavili nové kláštorné krídlo a rajský dvor. Gotickou úpravou sa iba čiastočne porušila pôvodná románska stavba kostola a kláštora. Opravený kláštorný areál podpálili v roku 1471 Krupinčania. V roku 1530 napadol kláštor Žigmund Balassa, oligarcha stredného Slovenska, známy svojím bezohľadným postojom k poddaným. Tunajších rehoľníkov vyhnal a začal s veľkolepou prestavbou bývalého kláštora na protitureckú pevnosť. V priebehu rokov 1530-1546 zbúral poškodený kostol spolu s južnou vežou a s južným kláštorným krídlom. Vytvoril veľké nádvorie, nadstaval starú románsku južnú vežu, z ktorej vznikla pozorovateľňa. Ostatné časti kláštora adaptoval na bývanie. Stará sakristia slúžila ako kaplnka. Celý bývalý kláštor opevnil vysokým plným múrom so štyrmi nárožnými baštami. Okolo pevnosti bola vodná priekopa. Nový vstup do areálu umiestnil na severozápadnej strane, pri nárožnej bašte. Renesančný vstupný portál mal padací most. Po Balassovej smrti v roku 1559 kláštor spolu s majetkami získala jeho vdova Barbora, rodená Fánchyová. Rodina Fánchyovcov vlastnila pevnosť až do polovice 17.storočia. V roku 1678 Bzovík obsadili povstalecké vojská Imricha Thökölyho. Po ich odchode sa areál stal majetkom jezuitov a po ich zrušení majetkom ostrihomského seminára. Po roku 1678 pevnosť opravil a barokovo prestaval ostrihomský biskup Juraj Szelepcsényi, o čom informuje aj pamätná tabuľa nad vstupom do areálu. Ostrihomská kapitula spravovala tunajšie majetky do roku 1908, keď ich predala. V roku 1925 Bzovícke panstvo zaniklo. Za druhej svetovej vojny a po nej kláštorné budovy značne poškodili. Románsku vežu, ktorá dovtedy stála, zbúrali a časti vnútorných múrov rozobrali. V roku 1969 sa postupne začalo s výskumami, projektovou dokumentáciou a zabezpečovacími prácami. Dnes je pevnosť v zvláštnom stave - sčasti zrekonštrovaná láka a sčasti (betónovými interiérmi) odpudzuje návštevníkov. 
Nasledujúce fotky dokumentujú, že kláštor nedostal "plný zásah" od nemeckej armády ako nás učili 40 rokov, ale bol vedome zdevastovaný a rozobratý, pretože nevyhovoval vtedajšiemu režimu.
Kresba z 19.storočia Celkový pohľad okolo roku 1900 Zachovalé budovy na nádvorí Vozový park JRD v nádvorí Počas rozoberania...
Vstupná brána Nádvorie s budovami Pozostatky barokovej prestavby Rozoberanie kláštora po vojne Arkádová chodba pri vnútornom dvore kláštora
Exteriér:

Pôvodný románsky kostol, postavený z kamenných kvádrov, bol dvojvežový, k jeho severnej strane pristavali gotickú sakristiu a kláštor s obiehajúcou krížovou chodbou a rajským dvorom. Monumentálne opevnenie, na nároží so štyrmi prevýšenými oblými baštami, chránila vodná priekopa. Jednotlivé bašty boli prístupné ochodzou a goticko-renesančnými portálmi, na niektorých sú iniciálky S. B. (Sigismundus Balassa) a datovanie 1545. 

Pred roko 1969 - zrúcanina V čase rekonštrukcie Čiastočne rekonštrovaný Pohľad od vstupu
Pôdorys podľa A.Fialu Kresba bývalých kláštorných budov Pred rekonštrukciou 1964 Ten istý  pohľad dnes
Súčasný stav:
Ruiny dnes vyzerajú pri pohľade zvonku impozantne a zaujímavo. Horšie je to po vstupe do areálu. Z bývalých nádherných budov kláštora stojí len jedna - gotická sakristia, neskôr pozmenená na kaplnku, ostatné sú zbúrané až do základov, ktoré prerastajú vegetáciou. Vedľa pôvodných renesančných portálov sú betónové "ochoze" a interiér bášt je betónom priam zdevastovaný. Na baštách sú veľké delové otvory, pôvodne lemované sgrafitovou ornamentikou. Jedna z bášt je prispôsobená na bývanie (elektroinštálacia a kovové panelákové zárubne), druhá na expozíciu. V baštách sú však aj renesančné valené klenby s lunetami a schodište v hrúbke múru. Stav je neutešený a citlivými úpravami by bolo možné vrátiť pamiatke život a dôstojný charakter.
celkový pohľad z cesty SZ bašta pri vstupe z boku ďalšie dve bašty JZ a JV západný pohľad JZ a SZ bašta JV bašta a delová strieľňa
južný pohľad od JV bašty vstupná brána a most detail na SZ baštu nad mostom vnútorné nádvorie... ...a zvyšky budov
SZ bašta zvnútra pôvodná sakristia detail gotického okna renesančný portál na SZ bašte portál dverí na JV bašte
strieľňa v JZ bašte schody v stene SZ bašty zamurovaný vchod pri bráne a pohľad zozadu portály a betón na SZ bašte


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,