Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Kežmarský hrad

1447, 1498 castrum Kesmark, Kežmarský zámok, Thökölyho hrad


Kraj: Prešov | Okres: Kežmarok | Obec: Kežmarok

Stručný popis:
Gotický mestský hrad na východnom okraji mesta Kežmarok, pod Zámockým kopcom. Sprístupnený verejnosti, s expozíciami a muzálnymi zbierkami.
História:

Pôvodný zemepanský hrad vznikol v čase neskorej gotiky, po roku 1462 na troskách neskororománskej osady, jej kostola a kláštora sv. Alžbety. Bol spojený s mestom hospodársky, politicky, ale aj spoločným opevnením. Staviteľmi hradu boli Imrich a Štefan Zápoľskovci. Postavili nové opevnenie s hranolovou vstupnou vežou a poschodovým priestranným palácom, ktorý pristavali k hradobnému múru oproti vstupu. Hrad prešiel viacerými úpravami, hlavne však koncom 16. a v prvej štvrtine 17. storočia, keď dostal svoju dnešnú podobu. Noví majitelia hradu, Tekelyovci, zmenili objekt na reprezentačné sídlo s radom sál na poschodí paláca, ktoré vyzdobili nástennými maľbami. Obvodové hradobné múry upravili štítkovými atikami, steny pokryli bohatým sgrafitovým dekorom. Najcennejšou častou zámku je kaplnka, ktorú podľa nápisu obnovili v roku 1658. Jej klenbu pokryli štukovou rastlinnou a figurálnou ornamentikou, ktorej kartuše vyplnili figurálnou nástennou maľbou s cirkevnými motívmi. V posledných rokoch prešiel objekt náročnou pamiatkovou obnovou, ktorej koncepcia zohľadnila najmä jeho stavebné dejiny od čias vzniku do polovice 17. storočia. Pri obnove sa rešpektovali aj výsledky archeologických výskumov, pri novom riešení nádvoria sa uplatnili aj základy kostola a studne pôvodného gotického osídlenia.


Viac
Interiér:

V interiéri kaplnky sa zachoval neskorobarokový oltár, bohato intarzované stallum od J. a K. Langa z 1544 je dnes súčasťou muzeálnych zbierok.

Exteriér:

Nádvoriu hradu dominuje neskorogotický palác so zachovaným pôvodným členením kamenných okien na poschodí reprezentačných obytných priestorov a prevýšené priečelie kaplnky ukončené štítom. Komunikáciu okolo nádvoria umožňuje drevená pavlač. V ploche nádvoria je vyznačený pôdorys kostola sv. Alžbety a pri opevnení dispozícia niekdajších palácov, z ktorých sa zachovali iba zvyšky nástenných malieb v okenných otvoroch. Charakteristickým prvkom je hranolová vstupná brána, veže a bašta opevnenia so sgrafitovou výzdobou, ukončené renesančnou štítkovou atikou. V parčíku za hradom sa zachovala časť barkakanu mestského opevnenia, ktoré nadväzovalo na opevnenie hradu.

Súčasný stav:

Kežmarský zámok je sídlom múzea (založené 1928), ktoré má vlastivedný profil zameraný na spoločenské vedy (archeológia, história, národopis, umelecká história), týkajúce sa Kežmarku a najbližšieho okolia. Hrad je udržiavaný a drobné opravy prebiehajú dodnes.Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,