Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Rudno hrad

Rudno nad Hronom, Ivankov hrad, Ivankovo, Ruda, Ruden, Rudniansky hrad


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Žarnovica | Obec: Rudno nad Hronom

Stručný popis:
Lokalita zaniknutého stredovekého hradu sa nachádza na vrchu Ivankovo (416 m) nad rovnomennou obcou. Strategická poloha nad dávnou cestou z Pohronia na Pukanec a Krupinu s výhľadom na časť Pohronia bola určite jedným z hlavných dôvodov jeho výstavby.
História:
O hrade sa do dnešných čias nezachovali žiadne písomné zmienky, ktoré by nám pomohli datovať jeho počiatky a dobu jeho trvania. Ján Bornemisza uvádza, že obec Rudno vznikla pred založením Novej Bane a prvý raz sa spomína v roku 1147 (Bornemisza, s. 131). Novšia literatúra naopak za najstarší údaj o Rudne - "Ruda" považuje správu z roku 1283, keď sa tu spomína už pretrvávajúce vlastníctvo šľachticov z Kálnej, ktorí v poslednej tretine 13. storočia vlastnili najmenej 10 dedín (Ruttkay, 1989 s. 97 - tam odkaz na ďalšiu lit.). V roku 1355 sa obec spomína ako "Ruden" (Vlastivedný slovník obcí na Slovensku, II. diel, s.506). O existencii "hrádku" nad obcou prvý informoval Ján Bornemisza už v roku 1934 (Bornemisza, s. 131). Prvú odbornú dokumentačnú informáciu o hrade podal až A. Habovštiak v roku 1964. Poznatky o architektúre a jej datovaní však chýbali. Súčasné vedomosti o hrade sa opierajú o výsledky zisťovacieho archeologického výskumu vykonaného v rokoch 1985 a 1986 A. Ruttkayom. Tento je doplnený o poznatky získané z terénnej obhliadky vykonanej autormi tohoto príspevku v rokoch 1998 a 1999, ktorá mala za cieľ vyhodnotiť stojace zvyšky architektúry a prehĺbiť tak vedomosti o tomto objekte. Otáznym zostáva stavebník hradu. A. Ruttkay sa domnieva, že tento hrad je šľachtického založenia. Jeho meno je pravdepodobne konzervované v názve lokality - Ivankovo, Ivankov hrad. Výstavba hradu v Rudne musela byť veľkým a významným podujatím, ktoré si vyžadovalo značnú majetnosť stavebníka. Možno predpokladať, že súvisela s rozvojom ťažby kovov. Stopy po spracovávaní rudy možno sledovať dodnes vo forme železiarskej trosky na brehoch rieky Hron.
Exteriér:

Zachovaný zvyšok cesty ústi k viacstupňovému priechodu do nádvoria, ktorý tvorilo premostenie priekopy z valového opevnenia do predbránia. V predbrání viedla cesta popri veži a vstúpila do hradu. Predbránie bolo asi opevnené palisádou. Nad vstupom do hradu od severovýchodu stála hranolová veža, z čoho vyplývala jej obranná funkcia, no veľkosť vútorného priestoru poskytovala možnosť využitia aj na obytné účely. 
V západnej časti nádvoria sa nachádzal palác obdĺžnikového pôdorysu, ktorý svojou hmotou uzatváral nádvorie. Palác mohol mať určité vnútorné členenie. V strede nádvoria je pravdepodobne zvyšok cisterny. Za palácom bol malý dvorček pôdorysu nepravidelnej paraboly. V ňom sa nachádzala ďalšia cisterna vysekaná do skalného podložia. Hrad mal i vonkajšie obranné zariadenia. Systém tvoril okolo hradu obiehajúci zemný val spevnený kameňmi, ktorého obranyschopnosť pravdepodobne zvyšovala aj drevená palisáda.

Pôdorys od M.Matejku a podrobný popis exteriéru hradu Ideálna rekonštrukcia stavu hradu v 13.storočí
Kreslil:Peter Gutek

Viac
Súčasný stav:
Z hradu dnes ostali veľmi poškodené zvyšky múrov a ešte i v súčasnosti možno badať priebeh sond z archeologického prieskumu.
Pohľad na lokalitu hradu od železničnej stanice.
Robo Mazánik
Interiér časti paláca hradu, západný pohľad.
Peter Gutek
Murivo ukončujúce dvorček hradu, pohľad východný s pohľadom na plató hradu. Mierka 1m
Peter Gutek
Styk muriva paláca s obvodovou hradbou.
Peter Gutek
Pohľad na vstupnú časť s predsunutou plošinou.
M.Matejka


Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície
 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,