Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Vyhľadávanie pamiatok » Detail pamiatky

Detail pamiatky

Zvolenský hrad

Zvolenský zámok, Zvolen, Sohl


Kraj: Banská Bystrica | Okres: Zvolen | Obec: Zvolen

Stručný popis:
Zachovaný renovovaný hrad v centre mesta - rovno oproti historickému námestiu, pri hlavnej križovatke v meste Zvolen. Jeden z najreprezentatívnejších hradov svojho typu., Zvolen
História:

Zvolenský zámok dal postaviť Ľudovít I. pravdepodobne v rokoch 1360-82 na plochej vyvýšenine nad ohybom riečky Slatina v tesnej blízkosti mesta, na mieste, kde stál v prvej tretine 13. storočia kráľovský dvorec s kostolom. Svojou polohou dominoval nový hrad priestrannému zvolenskému námestiu, v strede ktorého umiestnili ranogotický farský kostol. V roku 1424 dáva hrad (aj zvolenskú župu) kráľ Žigmund svojej manželke Barbore. V rokoch 1440-1450 a 1453-1462 bol sídlom Jána Jiskru. Po jeho odchode patril hrad znovu kráľovi. V roku 1490 ho spolu s banskými mestami a Zvolenskou župou dostala kráľovná Beatrix ako vdovské zaopatrenie. Na prelome 15. a 16. storočia, v období doznievajúcej gotiky, sa hrad dostal do rúk Thurzovcov. Nový majiteľ Ján Thurzo, jeden z najbohatších banských podnikateľov v strednej Európe, pristúpil k obnove a modernizácii hradu s bohato riešenými architektonickými detailmi a nástennými maľbami. Začal však stavať aj vonkajšie kamenné opevnenie, do ktorého včlenili aj staršiu stavbu kapitánskeho domu. Bližiace sa turecké nebezpečenstvo, smerujúce po páde Budína do oblasti stredného Slovenska s bohatými banskými mestami, vyvolalo potrebu začleniť hrad do sústavy protitureckej obrannej línie. Po ústupe Turkov význam hradu poklesol. Úpravy, ktoré sa uskutočnili na hrade v priebehu 17., 18. a 19. stor., sa v zásade nedotkli hmoty hradu, sústredili sa len na modernizáciu častí budovy. Keď sídlo župy preniesli zo Zvolena do Banskej Bystrice, stratil hrad svoj niekdajší význam a keď ho štát v roku 1805 odkúpil, slúžil na rôzne účely (boli tu kasárne, úrady a školy). V rokoch 1894-1906 hrad opravili pod vedením uhorskej pamiatkovej komisie. 

rytina J.Willenberga (1600) medirytina J.Nypoort 1686 medirytina G.Bouttats 1676 kresba P.Fendiho 1820 kresba V.Miškovský 1903

Po vzniku ČSR bol opäť sídlom župy. Za SNP sídlil tu štáb partizánskej brigády Za slobodu Slovanov. Komplexná pamiatková obnova hradu sa uskutočnila po oslobodení v rokoch 1956-69, pri ktorej sa odkryli aj cenné archiektonické detaily. 

Interiér:

V klenutom priechode zámku sa zachovali gotické sedílie s kružbami a pôvodné fresky. Z reprezentačných priestorov osobité miesto zaberá kaplnka s architektonickými prvkami začínajúcej sa neskorej gotiky, ďalej rytierska sieň a miestnosti zaklenuté na stredný stlp. Impozantná je aj mladšia baroková hala z 18. storočia s dreveným maľovaným kazetovým stropom rozdeleným na 78 poli, v ktorých sú symbolické obrazy rímskych kráľov a habsburských cisárov usporiadáné chronologicky a končiace sa obrazom Karola VI. (1711-1740).

vstupná časť hradu - schodište do rytierskej sály fragment krbu na poschodí severného bloku hradu kaplnka po barokovej prestavbe detailný pohľad na pôvodnú gotickú konzolu... ...a umiestnenie klenby v kaplnke
interiér jednej z arkierových vežičiek neskorogotický portál na poschodí v južnom krídle neskorogotický portál na poschodí v južnom krídle neskorogotické okno s kamenými sedíliami maľbou zdobený gotický portál v južnom krídle
Exteriér:

Hrad postavili na mieste staršej cirkevnej stavby, archeologicky zistenej na dnešnom nádvorí pri komplexnej pamiatkovej obnove v 60-tych rokoch. Koncepciu nového poľovníckeho zámku ovplyvnila talianska mestská architektúra šľachtických palácov. Hradný, pôvodne neopevnený palác, vybudovali na štvorkrídlovom pôdoryse s dvoma vežami, včlenenými do pôdorysu stavby. Okolo nádvoria obiehala pavlač na kamenných konzolách a priestor medzi dvojicou veží sprístupňovala kamenná arkáda. Dôležitou súčasťou hradu bola poschodová reprezentačná kaplnka, v ktorej bola umiestnená aj kráľovská empora. Smerom do mesta bol rad reprezentačných miestností s mohutnou rytierskou sálou, ktorej steny pokryli freskami a prestropili ju náročne konštruovaným dreveným trámovým stropom. Architektonicky výnimočne v našich pomeroch riešili aj fasády objektu so zvýraznením reprezentačného krídla, ktoré osvetlili oknami s kamennými krížovými prútmi. Architektúra Zvolenského zámku bola vyvrcholením umeleckých snáh 14. storočia, poplatná zjemnenému vkusu Anjouovcov, ktorí na stavbu povolali skúsených európskych staviteľov a kamenárov. S prestavbou zámku na renesančnú pevnosť začal v roku 1548 Ján Thurzo. Pri tejto prestavbe sa uplatnila predovšetkým obrana proti novej vojenskej technike, najmä proti delostreleckým zbraniam. Hrad nadstavali o dalšie poschodie, pristavali nárožné veže a v severozápadnej časti zosilnili opevnenie novým mohutným bastiónom. Na výstavbe fortifikačného systému sa zúčastnili aj talianski stavitelia pôsobiaci v banských mestách. Podľa projektov F. Pozza, G. M. Speciecasa a S. da Pratoveteriho sa realizovali opevňovacie práce v meste i na hrade. Ďalšie úpravy súviseli už len s modernizáciou objektu. Najväčším zásahom v 18. storočí bolo zbarokizovanie kaplnky (v roku 1784) a obnova dvorany, do ktorej preniesli drevený maľovaný strop z roku 1712. Potom bol už iba pamiatkovo opravovaný. 

kresba zo začiatku 19. storočia fotografia zo začiatku 19. storočia letecký snímok E.Vasiliaka ukazuje dokončovacie práce pamiatkovej obnovy dnešná podoba hradu a najbližšieho okolia pôdorys zvolenského hradu podľa A.Fialu
Súčasný stav:
Na prvý pohľad zaujme nezvyčajne riešenie - bloková stavba s charakteristickou vysokou atikou a na nárožiach s kruhovými arkiermi. Na priečelí sa zachovala gotická úprava z tretej štvrtiny 14. storočia - červeno-biele kvádrovanie a lemovanie trojdielnych okien. Renesančná nadstavba - so zmenenou kompozíciou kvádrovania fasády - si zachovala výrazné prvky protitureckej obrany, najmä rôznorodé strieľne. Okolo zámku stojí opevnenie. Vzhľad nádvoria pochádza taktiež zo 14. storočia, z čias vzniku zámku. Okolo nádvoria obieha na úrovni prvého poschodia pavlač stojaca na bohato profilovaných kamenných konzolách. Na východnej strane nádvoria je kaplnka, ktorej význam podčiarkuje architektonicky bohato riešený vstupný portál so stĺpovou predsieňou. Hrad je rekonštruovaný a v južnej časti prebiehajú snáď posledné obnovovacie práce.

večerný pohľad na hrad z juhu

pohľad na východnú časť hradu

vysoká bašta na juhovýchode

vonkajšie opevnenie na východe

celkový pohľad na hrad z juhu

hrad od juhozápadu - z plošiny bastiónu

bastión na západe

pohľad na hrad od západu

parkanová hradba na západe

zastrešená ochoza v západnom múre

severná časť opevnenia hradu

vstupná brána do hradu

SZ strieľňa v bráne

východ z brány do parkanu

prechod popri kaplnke k východnému parkanu

severný parkanový múr od brány

severný múr zo severozápadnej veže

severná stena hradu s delovou strieľňou a renesančnými oknami

fresky v podjazde severného krídla hradu 

detail fresky na strope podjazdu 

severné krídlo hradu z nádvoria

východné krídlo z nádvoria

dvojpodlažná kaplnka pôvodne s dvoma vstupmi

detail na portál vstupu do kaplnky

južné krídlo z nádvoria

studňa pred južným krídlom na nádvorí

západné krídlo z nádvoria

arkády v západnom krídle na nádvorí

detail renesančnej výzdoby pristavaného tretieho podlažia

vstupné dvere a okienko nad schodišťom v severnom krídle hradu



Základné informácie / Prístup a okolie / Expozície




 

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,