Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Histor. architektúra » Vývoj fortifikácií II. :Opevnenia Veľkej Moravy a prvé hrady

Vývoj fortifikácií II. :Opevnenia Veľkej Moravy a prvé hrady

Spojením dvoch najväčších slovanských kniežatstiev Moravy a Nitry vznikla na prechode do 9. storočia Veľkomoravská ríša. Vtedy je naše územie už husto osídlené. Obývané boli predovšetkým úrodné údolia Moravy, Váhu, Ipľa, Hrona, Slanej, dolného toku Hornádu a Bodrogu, kým horné Považie, Pohronie, územie pozdĺž Torysy, Tople a Laborca, vrátane močaristého Potisia boli iba redšie osídlené. Slovanské osídlenie sa šírilo aj na území severného Zadunajska a v oblasti Marty. 

Na rozsiahlom slovanskom území boli strediskami politickej a neskoršie aj cirkevnej správy kniežacie kmeňové hradiská, doložené v Nitre, turčianskom Vyšehrade, v Starom Zvolene, Turni, Zemplíne a Ostrihome. Boli to rozsiahle, kruhovými alebo prstencovými valmi obklopené sídliská vedúcej vrstvy zväčša ešte s drevenými budovami, ktoré svojou veľkou rozlohou mohli v prípade vojnového nebezpečenstva poskytnúť útočište obyvateľstvu nechránených občín. Na kniežacom hrade sídlil veľmož, obklopený vojenskými družinami a služobníctvom. K radnej vrchnosti patriace občiny konali rozličné naturálne služby, ako na to poukazujú staré mená obcí Rybáre, Psiare, Psolovce, Dravce, SokoIče, Hájniky, Vozokany, Hrnčiare, Kováči, Dechtáre, Štitáre, Tesáre. 

Rozvojom predfeudálnej spoločnosti sa vládna moc sústreďovala do rúk najsilnejšieho veľmoža a od 9. storočia počnúc pokladal vládnúci knieža pôdu celého územia za pôdu dynastie, ktorou disponoval spolu s kniežacou radou. Rozľahlé kniežacie majetky spravovali hradní úradníci na čele so špánom. Hradný obvod jednotlivých hradísk bol pevne vymedzený a volal sa medzou. Niekoľko hradných obvodov tvorilo tzv. širší hradný obvod, čiže stolicu, ktorá vznikla podľa vzoru franského grófstva.

Postupnou diferenciáciou ranofeudálnej spoločnosti vznikli aj panské dvorce, sídla drobných veľmožov z radov vojenskej družiny. Panské dvorce spravidla neboli opevnené a v prípade vojny nemohli poskytnúť útočište ľudu. Boli to skôr hospodárske sídla s ústrednou obytnou vežou panstva, hospodárskym dvorom s potrebnými budovami a po prijatí kresťanstva aj s malým kostolíkom. Typ panského dvorca sa udržal hlboko do 13. storočia a je doložený hlavne existenciou panských emporových kostolov, rozšírených na slovenskom juhu (Dražovce, Koleňany, Kalinčiakovo, Pominovce, Orešany, Kližské Hradište a i.). Tieto malé kostolíky stáli v susedstve obytnej veže, z ktorej viedol malý drevený most alebo pavlač priamo k portáliku na poschodí situovanej empory kostolíka. Panská empora bola vyhradená pre zemepanskú rodinu, kým služobníctvo a pospolitý ľud sa zúčastnili bohoslužobného obradu v Iodi kostola. 

Zo slovanskej spoločenskej sústavy hradných vrchností sa po páde Veľkomoravskej ríše v priebehu 10.-11. storočia vyvinul systém kráľovských hradov a hradných išpanátov. Proces zaujatia slovanského územia maďarskými kmeňmi a utvorenie nového uhorského štátu trval dlho a sprevádzala ho nielen postupná feudalizácia maďarského kmeňového zväzu, ale aj jeho čiastočné splývanie s vyššími vývojovými formami slovanskými. Do druhej polovice 10. storočia nemal nový uhorský štát pevné hranice a jeho najsevernejšie pomedzie tvorila čiara Hlohovec, Nitra, Krupina, Lučenec, Miškovec a Kráľovský Chlmec.

Slovanské obyvateľstvo Maďarmi obsadeného územia hľadalo útočište v lesných zásekoch, kde si budovalo rozsiahle hradisko podľa osvedčených starých slovanských vzorov s niekoľkonásobným prstencovým valom vybudovaným často technikou spečených valov. Vtedy vznikali výšinné útočištné hradiská vstavané často aj do opustených starých keltských opevnených sídlisk a celý veniec obranných hradísk chrániacich hornaté kraje Slovenska na línii Svätý Jur, Tematín, Starhrad na Váhu, Starhrad v Liptove, Hradisko pri Levoči, Hradisko pri Prešove, Senohrad v Novohrade, Pustý hrad vo Zvolene, Vyšehrad v Gemeri a Čičava v Zemplíne. 

V tých časoch (druhá polovica 10. storočia) severné Slovensko s celým Považím bolo súčasťou vislanského kniežatstva Boleslavovcov. Len koncom 10. storočia  po potlačení veľkého pohanského povstania Koppónya sa Maďari usilovali získať si slovenské veľmožské rody rozsiahlymi donáciami na vyľudnenom území. Vtedy pribudli k prvým slovanským feudálnym rodom Dursakovcov, Bugatovcov a Zoardovcov, ktoré boli už dávnejšie členmi uhorských náčelníckych rodov, novšie veľmožské rody slovanské - Huntovci, Poznanovci, Diviackovci s rozsiahlymi majetkami v povodí Ipľa, Nitry a Nitrice.

Až za spojenia Boleslava Chrabrého so Štefanom I. došlo k pripojeniu horného Potisia so Zemplínom a Šarišom k Uhorsku, kde viedla dôležitá obchodná cesta zo soľnej a opálovej šarišskej oblasti do krajín východnej Európy. Na nových pohraničných územiach vznikajú stráže a hrady spravidla v blízkosti dôležitých brodov, priesmykov a prechodov, kde vznikli neskôr mýtne stanice. Pohraničie bolo chránené širokým, dobre kontrolovateľným trávnatým pásom zvaným gyepü, za ktorým boli stráže a menšie hrady pravdepodobne s obytnou vežou pre posádku, najskôr azda drevenou a postupom času kamennou. Jedným z týchto pohraničných staníc vybavených obytnou vežou má byť masívna, dnes novými stavbami obklopená veža Budatínskeho zámku, spomínaná, pravda, až neskoršie k r. 1330 (turrts Budetyn).

Stráže a pohraničné hrady boli starostlivo rozmiestnené najmä na západnej hranici, susediacej s moravsko-českou a nemeckou oblasťou, poťažne na dôležitých cestách a priesmykoch karpatského pohoria, z ktorých bola cez celý stredovek najfrekventovanejšia tzv. česká cesta. Cesta šla cez Brno na Holíč (Alba Ecclesia alebo Wuiwar-Novohrad) odtiaľ cez Šaštín (Saswar-Blatný hrad) a Senicu pozdĺž riečky Myjavy na Jablonicu, kde prechádzala tzv. „zemskou bránou“. Tu sa cesta rozdelila smerom na Považie, strážená hradom pri Beckove, a hlavná cesta pokračovala cez Biksard a Trnavu, pri Šintave prekročila Váh o smerom na Nyárhid (v mieste dnešných Nových Zámkov) viedla na Ostrihom a Budín. Pohraničné hrady tejto nížinnej oblasti boli typom bažinatých hradov (Šaštín, Šintava). Strážnymi hradmi bola zabezpečená aj cesta vedúca cez karpatské priesmyky, kde vzniklo v druhej polovici 12. storočia niekoľko pohraničných hradov, z nich najväčším sa stal v neskoršom vývoji Trenčín. Pohraničné stráže a hrady boli obsadené posádkou Sikuľov a Pečenehov, ako na to poukazujú staré mená obcí na západnom Slovensku (Sekule, Uhorská Ves, Pečeňady a i.).

zdroj: kniha Fiala/Fialová - Hrady na Slovensku
názov: Stavebný vývoj fortifikácií na Slovensku
autor: Dr.Alžbeta Güntherová

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Tri pechotných zrubov sa

Tri pechotných zrubov sa nachádzajú v blízkosti obce Šatov - Záhrada, Úvoz a zákruta. Počas vojny boli objekty zbavené svojich zbraní prístavov 642-456 však boli opravené po vojne, reequipped a slúžil armáde až do roku 1999. Na jar roku 2005 budova 642-515 Záhrada bola sprístupnená verejnosti. Okrem toho bola vytvorená turistická trasa,642-524  ktorá nielenže má návštevníkov okolo ďalších dvoch pechotných zrubov, ale míňa aj niekoľko ľahkých objektov československého opevnenia.

The paper solves a 40-years

The paper solves a 40-years old problem proving that the Thompson group F is amenable. The proof is highly non-standard for a group theorist because it is essentially infinitely dimensional analysis. There are several (at least 4 as far as I know) groups of people who are trying to understand this paper, and many more people are interested in the results of reading and checking. I started this discussion because I think the questions and non-clear parts odf the paper arising for each of these people are the same and it is worthwhile discussing them here.
____________________________________________________________
pass4sure 642-583|| pass4sure 640-721|| pass4sure 642-384|| pass4sure EX0-101|| pass4sure SK0-003|| pass4sure 642-165

I am from the uk and go to

I am from the uk and go to hudders field uni to study creative imaging. Im looking for un-bias opinion on my work on my site, like what you think are my strengths/weaknessess and any other relevent info u wanna give. i know the website is not really up to scratch,but thats not my skills at the minute, just looking for feedback on my work inside or even better...........work. either fill in a feedback form or post it up on here. Thanks

_______________________________________________________

pass4sure 4A0-101pass4sure BCP-221pass4sure 642-185| pass4sure 642-272pass4sure 642-972| pass4sure 642-973

Well Done! There has to be

Well Done! There has to be change to the system. And to have change, there has to be leaders willing to step up and make up it happen. We can't stand for another 60 years of the status quo. We need a system that has the technology in place to help with the rising cost of healthcare and that promotes best case practices. As we move to this system, it makes sense to have a National Coordinator of Health Information Technology.

________________________________________________________

cheap web hosting|| prepaid credit card|| cruise vacation|| low cost life insurance|| pendants|| savings accounts

The antidote to stress and

The antidote to stress and its manifestations is relaxation. To relax is to rest deeply. Relaxation is a state in which there is no effort, and the brain is quiet. Dr. Herbert Benson MD., who coined the phrase "The Relaxation Response" describes the physiological and mental responses that occur when one consciously relaxes by saying that relaxation is the physiological state characterized by a slower heart rate, metabolism, rate of breathing, lowered blood pressure, and slower brain wave patterns.
___________________________________________________________

oracle training|| ccna|| ccnp exams|| cisco ccie|| a+ certification|| ccda

Achieving health, and

Achieving health, and remaining healthy, is an active process. Natural health is based on prevention, and on keeping our bodies and minds in good shape. Health lies in balancing these aspects within the body through a regimen consisting of diet, exercise, and regulation of the emotions. The last of these is too often ignored when health advice is dispensed, but can have a pronounced effect on physical well-being. ________________________________________________

642-681| 646-656| BH0-006| MB2-633| 642-524| 70-663

How do you design a web

How do you design a web page that pays? First off, you need to determine who will be getting the pay-off. It could be you or the web visitor, or better yet, it could be both of you. For example, an informational web page will be valuable to a reader looking for information and valuable to you if you have affiliates, links to products, or other sites you want to promote. When building a web page or looking for a home based business, affiliate programs are worth considering because they add value to the site for the reader and can provide enough revenue for you to keep the site going.

_____________________________________________________

HP0-S30| JN0-360| 642-681| 646-656| BH0-006| MB2-633| 642-524| 70-663

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,