Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Histor. architektúra » Vývoj hradov a zámkov na Slovensku II.

Vývoj hradov a zámkov na Slovensku II.

podľa Evy Križanovej a Blanky Puškárovej

Obsah článku pokračovanie:
5. Od renesancie k baroku
6. Rúcanie v 17. a 18. storočí
7. Klasicizmus a posledné prestavby

 
5. Obdobie neskorej renesancie a raného baroka v druhej polovice 17. storočia charakterizuje zvýšený záujem šľachty o závesné obrazy, ktoré sa stali nosnou súčasťou výzdoby interiérov. Obľúbenou témou obrazov určených pre ich obrazárne a zbierky boli najmä bojové scény z čias víťazných ťažení proti Turkom. Spolu s kabinetmi rarít sa stali veľkou módou v celej Európe. U nás boli na Červenom Kameni, v Kežmarku a v Humennom. Rozvinutý typ renesančného kaštieľa bol v neskorej renesancii príčinou postupného zániku hradov, ktoré, budované v extrémnych podmienkach, nedávali možnosť rozvinúť pravidelný pôdorys so všetkými znakmi pohodlného bývania. Postupne stratili svoje pôvodné poslanie a začali ich využívať predovšetkým na hospodárske ciele. V tomto období sa okrem kaštieľov, určených predovšetkým na reprezentačné bývanie, stretáme s tromi význačnými stavbami, v podstate účelovými pevnosťami, postavenými na obranu krajiny v južných častiach Slovenska: v Komárne, Nových Zámkoch a v Leopoldove. Postavené boli pri dôležitých cestách či brodoch, ktoré zabezpečovali spojenie južných krajín so severnými. Pri všetkých týchto pevnostiach nachádzame nezvyčajný pôdorys a komplikovaný opevňovací systém hviezdicového tvaru. Viaceré kláštory, ktoré bývali často kultúrnymi centrami, opevnili podľa požiadaviek novej bojovej techniky.

Novšie objekty, ktoré vznikali v 16. a 17. storočí, prevzali v podstate typy šľachtických obytných sídel s centrálnym nádvorím, ktoré obklopovali arkády v prízemí i na poschodí. Nárožné bašty tento dojem len znásobovali (Okoličné, Leles, Jasov). Humanistické myšlienky, názory a idey, navonok reprezentované zvýšeným záujmom o vzdelanie, cudzie krajiny, prírodu, rozvoj vied, ale i literatúru a umenie, priniesli aj zlepšenie bývania, aspoň v panských sídlach. Na niektorých hradoch sa snažili majitelia o "zobytnenie" výšinných pevností. Stavali v ich areáloch nové, renesančné paláce (Sklabiňa, Devínsky hrad, Považský hrad), ale tieto iba výnimočne prežili do súčasnosti. Strategická poloha starých hradov bola v rozpore s názormi na pohodlné bývanie a teda i na jeho dostupnosť. Preto sa stavajú kaštiele tak, aby boli pohodlne dostupné kočom, na koni i pešo. Aj pri kaštieľoch sa stretáme s reprezentačnými sálami, pravidelne situovanými na poschodí, v centre dispozície. Tu sa sústreďovala aj výtvarná výzdoba - na stenách, klenbách, stropoch, ale aj na krboch, podlahách a nábytku. Krb, ktorý nedával dostatok tepla, postupne nahradili veľkými stavanými kachľovými pecami, na ktorých sa uplatňovali nové výtvarné prvky či už v plastickej alebo maliarkej výzdobe. Tu sa odohrával život vo všetkých podobách. Treba pripomenúť, že pri kaštieľoch sa stretáme už s diferencovaným využitím jednotlivých priestorov. Nachádzame tu už pisárne, knižnice, hudobné sály, ale aj izby domáceho pána či domácej panej. Na prízemí boli zväčša priestory vyhradené hospodárskemu životu panstva. Neraz tu bývali sklady potravín, zbraní, kuchyne a bývala tu aj časť služobníctva. Vyslovene hospodárske budovy stáli v areáli kaštieľa v neveľkej vzdialenosti a v prvých etapách vývoja boli opevnené spolu s obytnou časťou. Celkove však možno renesančné kaštiele charakterizovať ako pomerne pohodlné opevnené panské sídla, z ktorých sa pevnostný prvok postupne vytrácal.

6. Mnohé hrady sa stali v priebehu 17. a 18. storočia sídlami a opomými bodmi povstaleckých vojsk Thokolyho a Rákócziho. Po porážke stavovských povstaní väčšinu hradov na cisárov rozkaz demolovali. Považovali ich za hniezda protihabsburského odboja a odvtedy veľká väčšina z nich zostala v ruinách. Postupne šľachta opúšťa aj neporušené hrady a sťahuje sa do kaštieľov alebo mestských palácov.

Hradné budovy sa začali využívať najmä na uskladnenie archívov alebo ako väzenia, len výnimočne, a to až v 19. storočí, tu zriaďujú majitelia svoje rodinné múzeá (Krásna Hôrka, Orava). Po porážke Turkov 1683 sa začal nielen vo Viedni, ale aj v Bratislave intenzívny stavebný ruch, ktorého cieľom bolo ztneniť stredoveké mestá na reprezentačné mestské celky, v ktorých význačné miesta zaberali reprezentačné barokové paláce, postavené na dvoch až troch stredovekých parcelách. Šľachta si okrem mestských palácov stavala letné sídla, ktoré sa stali jej vidieckymi rezidenciami (Antol, Betliar, Markušovce, Trenčianske Bohuslavice, Bernolákovo, Veľký Biel). Vo viacerých prípadoch sa stretáme s rozľahlými kaštieľmi, ktorých súčasťou boli priestranné areály a najmä rozlahlé parky. Príroda sa stala pre barokového architekta stavebným prvkom, ktorým modeluje a pretvára krajinu a zvyšuje pôsobenie vlastnej stavby. Krajina akoby priamo vnikala do stavby, prestupuje ju otvorenými vestibulmi, portikami, oranžériami a zimnými záhradami. Charakteristickým znakom barokovej architektúry týchto sídel je čestné nádvorie a stredný, prevýšený rizalit, v ktorom umiestnili vstupnú halu, reprezentačné schodište a slávnostnú sálu. Schodište veľmi často dopĺňala figurálna, zvyčajne kamenná výzdoba. Steny priestorov pokrývali maľby vytvárajúce iluzívne priestory s prírodnými, ale aj figurálnymi scénami, ktoré často siahali k antickým mytologickým predlohám. K rozvinutej barokovej dispozícii patrila aj kaplnka s oratóriom, prístupná priamo z obytných priestorov reprezentačnej časti (Holič, Antol, Bratislava, Orlové, Dubnica). Spravidla boli veľkolepo riešené s nástennou maľbou i vnútorným zariadením s oltárnymi obrazmi, plastikami i predmetmi umeleckého remesla, reprezentovanými lavicami, svietnikmi, lustrami a pod. Typickým znakom baroka bola dôsledná osovosť, ktorá prispela k slávnostnému charakteru centrálneho priestoru ako aj vlastnej architektúry. Baroková kompozičná osovosť sa uplatnila aj v bezprostrednom okolí vhodnou záhradnou kulisou, najmä stromovými alejami, drobnými architektúrami, fontánami, záhradnými pavilónmi doplnenými plastikami (Betliar, Bernolákovo, Červený Kameň, Bratislava). Z barokového obdobia pochádza viacero zobrazení reprezentačných šľachtických sídel, ktoré znázorňujú celé areály s kompozičnými väzbami s okolím, pravidelné usporiadanie krajiny vrátane parkov, polí, záhrad, ale aj prírodných zákutí, ktoré patrili k honosnému vybaveniu barokových šľachtických sídel (Červený Kameň, Holič, Veľký Biel, Bernolákovo). Interiéry obytných častí s bohatými štukovými ornamentmi na klenbách a stropoch sa stali reprezentačnými priestormi, zaplnenými vykladaným a vyrezávaným nábytkom, neraz bohato pozláteným, či už to boli sedacie súpravy s bohato vyšívanými poťahmi, brokátmi alebo hodvábmi, sekretáre, perzské koberce, benátske zrkadlá, veľké vázy, nástenné svietniky, lustre a, pochopiteľne, aj obrazy a plastiky. Interiér dopĺňali súbory a súpravy značkovaného porcelánu, habánskej keramiky, strieborných účelových predmetov a cenných sklenených pohárov či nádob. V duchu dobového vkusu použili najmä pri význačných architektúrach čínske alebo orientálne motívy, či už išlo o módne importované dekoratívne doplnky (vázy a plastiky), o kožené poťahy stien, o ornamentálne a figurálne motívy dekorujúce majolikové pece (Antol, Holič). V tomto období nesmela chýbať v nijakom väčšom kaštieli veľká súkromná knižnica, kde sa sústreďovali publikácie z oblastí vied, filozofie, geografie, práva, ale aj literatúry, neraz so vzácnymi prvotlačami a inkunábulami. Interiéry obohacovali aj zbierky vzácnych poľovníckych trofejí, ktoré sa stali charakteristickým prvkom výzdoby dlhých bočných alebo spojovacích chodieb. Na týchto stenách našli svoje milesto aj grafické listy, ktoré boli spravidla jednotne rámované. Dokumentovali historické bohatstvo architektúry a umenia antiky, stredovekých miest, prírodné zákutia, poľovnícke motívy, ale zobrazovali aj objekty z domáceho, slovenského prostredia. Majitelia barokových reprezentačných sídel už boli vzdelanými, scestovanými a neraz i dobrými hospodármi, konajúcimi v súlade s vtedajšími vedeckými či hospodárskymi výdobytkami doby. Kniha sa stala samozrejmým spoločníkom výsadných obyvateľov kaštieľov. Na väčších panstvách vznikali v kaštieľoch hudobné salóny, kde hosťovali známejšie hudobné telesá, vystupovali význačnejší hudobníci, herci, ale i komedianti. Podobne ako v renesancii, aj teraz niektorú z miestností vyhradili pre veľké slávnosti, zvyčajne spojené s tancom. V letných mesiacoch sa takéto spoločenské podujatia konali v priľahlých záhradách či parkoch.

7. S podobným riešením objektov sa stretáme i v období klasicizmu, ktorý je charakteristický návratom k antike, reprezentovanej na fasádach predsunutými portikami, rizalitmi ukončenými tympanónmi. Najmä v 19.storočí sa rozšíril na dedinách typ vidieckeho jednoduchého sídla - kúria, stojaceho v strede dediny alebo osady, spravidla tam, kde bolo hospodárske centrum majiteľa. Renesancia, barok a klasicizmus sa svojimi výrazovými prostriedkami stali súčastou krajiny. Rozsiahle parky neraz plynule prechádzali do lesa či hory. Blokovosť alebo symetria objektov s jednoduchými fasádami alebo výrazným dekorovaním priečelí vyjadrovali dobový vkus, hospodárske možnosti i požiadavky stavebníka. Vžité, charakteristické výrazové prostriedky sa opakovali pri stavebnej činnosti drobných vidieckych sídel cez celé 19.storočie. Staršie výstavné kaštiele slúžili svojmu účelu nadalej, neraz bez výraznejších slohových zmien. Obytné interiéry obohacovali zbierky obrazov, sôch, porcelánu, historického nábytku, zbraní a iných pozoruhodností, ktorých zhromažďovanie bolo podnietené záujmom o históriu. Výsledky výskumov rozvíjajúcej sa archeológie, ale aj rôzne expedície v Afrike, na Blízkom východe, na teritóriách starých alebo antických kultúr prispeli k obohateniu zbierok jednotlivými predmetmi z vykopávok (úlomky reliéfov, plastiky, vázy a rôzne iné nádoby), ale i múmiami, preparovanými zvieratami a zbierkami mincí či minerálov. Vnútorné zariadenie dopĺňali aj vzácnymi kusmi nábytku, získanými na európskych dražbách umeleckých predmetov. Veľkorysé prestavby kaštieľov sú pomerne vzácne. Ide o rozsiahlejšie architektúry, ktoré čerpali inšpiráciu v stredovekej architektúre, obklopené sú romantickým prostredím anglických parkov. Kombináciou domácich i zahraničných vzorov neskororománskych a gotických, francúzskych a anglických zámkov, vznikajú pôvabné architektúry doplnené v interiéroch dreveným obložením stropov, stien, dlažbami vykladanými do zložitých farebných vzorov, ale aj s určitými náznakmi romantických zákutí vo výklenkoch okien či chodieb alebo arkierov. Ich dispozícia nadväzuje na reprezentačné barokové kaštiele. Výraznými prvkami sa stali veľké, reprezentačné schodištia, slávnostné sály a kaplnky. V reprezentačných častiach okrem ústrednej sály vznikajú jedálne, rad salónov a knižnice, ale aj tzv. rytierske sály s vyobrazením antických a historických vodcov a kráľov, ktoré malo na Slovensku veľkú tradíciu u šľachty sympatizujúcej s cisárskym, habsburským dvorom. Súčasťou týchto sál v ojedinelých prípadoch boli zbierky zbraní, brnení, štítov, ale i kopijí, dýk, mečov, pušiek a pod.

Osobitnú kapitolu v dejinách architektúry na Slovensku tvoria veľkorysé prestavby niekoľkých hradov, ktorými sa dožívajúca šlachta snažila oživiť niekdajšiu rodovú slávu. Ide o veľké reštaurátorské akcie, vedené najmä Jánom Pálffym, majiteľom hradov v Bojniciach a Smoleniciach, ktorý romantickým spôsobom obnovil ťažko poškodené, opustené stredoveké stavby podľa talianskych a francúzskych vzorov a jednotne vybavil aj ich interiéry. V romantickom krajinnom prostredí sa svojím charakterom líšia od stavieb domácich. Obdobnou snahou bola motivovaná aj obnova hradu Krásna Hôrka, ktorý vtedajší majiteľ využil ako rodové múzeum. Na Oravskom hrade sídlilo od druhej polovice 19.storočia komposesorátne múzeum, ktorého úlohou bolo dokumentovať hospodársku prosperitu rodového zväzku Thurzovcov. Koncom 19. a začiatkom 20. storočia dožíva sláva hradov a kaštieľov. V súvislosti so snahami návratu k prírode ožíva záujem o hradné ruiny, ktoré sa stávajú cieľom prechádzok alebo prvých väčších výletov či túr. V prvej polovici 20. stor. sa výraznejšie prejavila aj snaha o zachovanie či konzervovanie význačnejších hradov (Beckov, Trenčín, Devín). V druhej polovici 20. storočia, keď sa kultúrne pamiatky stali "majetkom ľudu", ožíva záujem o poznanie vlastnej histórie a nastáva rozmach výskumov - archeologických, historických, architektonických či umeleckohistorických. Doteraz vykonané výskumy nás v mnohom poučili a neraz pozmenili naše doterajšie vedomosti o ich vzniku alebo vývoji (Bratislava, Spišský hrad, Beckov, Šariš). Viaceré zo zachovaných kaštieľov so vzácnymi zbierkami (Betliar, Markušovce, Antol) sa zmenili na nábytkové múzeá a sú prístupné verejnosti, iné sa stali tvorivými domami umelcov (Dolná Krupá, Moravany, Budmerice), domovami dôchodcov, alebo sa inak využívajú podľa miestnych požiadaviek a potrieb. V opravených hradoch našli svoje miesta aj muzeálne zbierky a Bratislavský hrad sa stal nielen dôležitým reprezentantom fortifikačnej stavby, ale aj sídlom najvyšších štátnych orgánov (úpravou, ktorá zasiahla do jeho pôvodného rázu). Hrady a kaštiele, bývalé feudálne a šľachtické sídla, sú dnes majetkom štátu. Stali sa súčasťou nášho kultúrneho dedičstva, a mali by byť cieľom našich návštev i poznania minulosti, podávajú totiž svedectvo o živote, práci, kultúre i technickej vyspelosti našich predkov.

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

oday na slovenskom kapitálu

oday na slovenskom kapitálu bola kedysi hlavným mestom Maďarska a 300 rokov miesto korunovácií maďarských kráľov a kráľovien. Pešia prehliadka odhalí Bratislava 17. storočia, svet barokových palácov z obdobia habsburskej cisárovnej Márie Terézie, Nový most cez Dunaj, Slavin svetovej vojny pomník. Mesto je hlavnou umeleckú zbierku je Slovenská národná galéria, moderná budova zahŕňajúce 18. storočia palác, 1z0-043 zatiaľ čo ostatné art-loving atrakciám patrí držanie štýle rokoka-Mirbach Palace. S výhľadom na Dunaj je Bratislavský hrad so svojou zaujímavou múzeum Ľudová hudba a na úpätí hradného vrchu nájdete Umeleckopriemyselné múzeum, Múzeum Hodiny a múzeum židovskej kultúry.
Lokátor: 40 mi. od Viedne, 70-237 115 mi. z Budapešti  Košice: Druhé len vo veľkosti do hlavného mesta, Košice sedí v juhovýchodnej Slovensko. Prezident Rudolf Schuster bol kedysi starostom tu a podporuje obnovu historického centra - v súčasnosti najväčšiu chránenú oblasť na Slovensko. HP0-S20 Šéf medzi renovácie projektov je pozdně-gotický chrám svätej Alžbety, a osobitný význam má Košický zlatý poklad uložené na východe Slovenské múzeum, a trojica atrakcií - Mikluš väznici, Rakoczi Ferenc dom múzeum a Múzeum zbraní - v kat bašta, ktorá bola súčasťou mesta 15. storočia opevnenia.
Lokátor: 55 mi. od Miskolc, Maďarsko

Gotický hrad, ktorý je

Gotický hrad, ktorý je známy z 10. storočia, ale hradné návršie bolo osídlené aj v keltskej a veľkomoravské éry. V polovici 16. storočia sa Bratislava stala oficiálnu korunováciu mesta pre maďarské Králové a na zámku bolo sídlo kráľa. Neskôr zámok bol prestavaný v renesančnom štýle. Juho-západná veža - 642-812 tiež známy ako klenot veže - sídli maďarské korunovačné klenoty pre dva centuries.The posledná veľká prestavba v barokovom slohu uskutočnila za vlády Márie Terézie (1740-1780). V roku 1811 bol hrad vyhorel a zostali len trosky. To bol rekonštruovaný v roku 1956-68. Bratislavský hrad je dôležitým medzníkom a národné kultúrne pamiatkou.

The costs of medical care

The costs of medical care have risen to astronomical levels, hurting both patients and doctors. This crisis demands the involvement and dedication of our young generation. I support the Student Advocates for Hopeful Politics for Healthcare Reform Bill because it addresses the many issues that contribute to this crisis. It offers a solution to the multiple problems that hinder our current system and have created this crisis.
__________________________________________________________
642-661|| 640-721|| 000-107|| 70-448|| 642-357

Children are particularly

Children are particularly vulnerable. Caring for and protecting a child's mental health is a major part of helping that child to grow into a normal adult, accepted into society. Mental health problems are not just a passing phase. Children are at greater risk for developing mental health problems when certain factors occur in their lives or environments. Mental health problems include depression, bipolar disorder (manic-depressive illness), attention-deficit / hyperactivity disorder, anxiety disorders, eating disorders, schizophrenia and conduct disorder. Do your best to provide a safe and loving home and community for your child, as well as nutritious meals, regular health check-ups, immunisations and exercise.
_________________________________________________________

646-985| 1Y0-A17| 70-433| 70-450| PMI-002| HP0-P14

If you want to create a

If you want to create a stunning web graphic or webpage design why not borrow from the best? it's common practice for copywriters to keep a swipe file of great copy that has been known to generate great sales results. I'm amazed that graphic designers rarely follow this example. Even if you're not a graphic designer you'll want to try this technique. This method is so simple, you'll be producing web layouts quickly and easily. I want to share with you some tips to start your own image swipe file and how to build it up to be one of your most powerful design tools. Whether you just dabble in design or you are a serious graphic design professional, these tips will be extremely useful for you.

_______________________________________________________

1z0-533| 650-568| 70-270| 640-864| HP0-Y30| 642-262| 1z0-451| 70-291

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,