Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Histor. architektúra » Ruiny a ich význam v dejinách architektúry a pamiatkovej starostlivosti

Ruiny a ich význam v dejinách architektúry a pamiatkovej starostlivosti

Hoci si aj živočíchy stavajú svoje príbytky, architektúra symbolicky oddeľuje človeka od prírody. Až ruina ju opäť robí prírodnou. Je to akýsi návrat do lona prírody. Nie staroba, ktorej vrásky nahrádza patina, ale proces umierania... Sic transit gloria mundi - Tak hynie sláva svetská.
 

Ruina je poškodená, upadajúca alebo rozpadajúca sa architektúra. Estetické oceňovanie ruín sa v dejinách architektúry a pamiatkovej starostlivosti menilo. Už neskorá antika (Dio Chrysostomos, Plinius) mala pred ruinami úctivú bázeň. Stredovek ruiny ignoroval, alebo ich využíval na získavanie opracovaného stavebného materiálu. Niekedy sa časti ruín v zmysle stredovekej významovej kópie prenášali na iné stavby.1
Zmena nastala až v renesancii, keď mali ľudia sklon obdivovať v ruinách ani nie tak veľkoleposť deštruktívnych síl, ale krásu predmetov v rozklade. Okrem toho antické ruiny sa oceňovali ako predstupeň vlastnej kultúrnej činnosti. Z ruín, ktoré môžeme v Ríme vidieť, usudzujeme na božskú myseľ starých, hovorí sa v Správe o antickom Ríme.2
V 16. storočí sa s obľubou zakladali na mieste antických ruín záhrady, alebo sa ruiny stali ich pôsobivou súčasťou, napríklad v prípade Farnesiny na Palatine v Ríme s vyhliadkou na Forum Romanum.3 V renesancii sa už stretávame aj s prvou umelou ruinou, a to v 16. storočí (Správa G. Vasariho o dome podobnom ruine v Pesare).4

Umelá ruina sa nachádzala aj na záhrade ostrihomského arcibiskupa Juraja Lippaya, vybudovanej v rokoch 1642 - 1666. Záhrada obdĺžnikovitého pôdorysu sa nachádzala v Bratislave pri letnom arcibiskupskom paláci. Okrem ruiny tam nechýbala ani oranžéria, pustovňa, rybník, jaskyne, vodomety, fontány a hudobné automaty. Matej Bel opisuje umelú ruinu v Lippayovej záhrade ako fontánu: Ale ani fontánu, ktorá je postavená v zákutí dolnej promenády, nemožno pokladať za horšiu, lebo je umne postavená, aj keď v podobe zrúcaniny podža rímskeho spôsobu. Sedeli na nej rozličné vtáky, ktoré tak dokonale a harmonicky spievali, že by privábili aj živé vtáky.5

V prvej polovici 18. storočia, kedy prišlo v Anglicku k veľkému vzkrieseniu gotického staviteľstva, objavil sa skutočný kult zrúcanín. Stephen Switzer bol v prvých desaťročiach 18. storočia pravdepodobne prvým teoretikom, ktorý rozpoznal, že náladu okamihu možno vystupňovať prostredníctvom zrúcanín, lebo pre inteligentnú a vznešenú povahu je kus zrúcaniny väčšou inšpiráciou ako najhoršia budova; žalostné reflexie jej duše sú také silné, že zasiahnu aj samé nebo.6 Podľa Williama Shenstoneho (1714 - 1763) Ruiny a rozpadnuté budovy čerpajú svoju upokojujúcu silu z nepravidelnosti svojho povrchu, ktorou je pestrosť.7 Shenstone do stvárnenia parkov opäť začlenil aj pravé zrúcaniny. Až do 18. storočia boli predmetom záujmu iba antické ruiny, v 18. storočí sa objavila otázka, či uprednostňovať gotické ruiny pred antickými a prečo. Anglický filozof Henry Home v roku 1772 dával v záhradách prednosť gotickým ruinám, ktoré podľa neho evokujú ideu prirodzeného úpadku, kým grécke ruiny navodzujú predstavu ničenia žudskými rukami.8

Mnohé stredoveké stavby sa nestali ruinami iba vďaka pamiatkovej starostlivosti 19. storočia. Po celé 19. storočie stáli proti sebe zástancovia dvoch extrémnych pozícií - purizmu a kultu ruín, ktorý vyústil koncom 19. storočia u A. Riegla do novovytvorenej hodnoty veku či starobylosti pamiatky (Alterswert). Táto hodnota odsudzuje každú reštauračnú i konzervačnú činnosť, pripúšťa zásah ľudskej ruky iba ak ide o nebezpečenstvo predčasného zničenia prírodnými silami a neprimerane rýchleho rozkladu organizmu pamiatky.9 Okrem toho v 19. storočí ďalej pokračovala výstavba ruín ako rekvizít anglických parkov. Napríklad pri prestavbe lednického zámku na Morave tu bola v roku 1807 postavená umelá zrúcanina, tzv. Janov hrad, ktorú projektoval Josef Hardtmuth.10

Druhá svetová vojna zanechala po sebe množstvo ruín. Letecká bomba ale nikdy nevytvorí novú estetickú hodnotu. Preto sa mnohé takto vzniknuté ruiny znovu rekonštruovali do pôvodného stavu.

Slovensko je krajinou mimoriadne bohatou na ruiny hradov. Nachádza sa ich tu viac ako 40 a pravdepodobne najviac je ich sústredených na strednom Považí. Veľa hradov bolo poškodených počas stavovských povstaní v 16. a 17. storočí (Revište, Lednica, Vršatec, Znievsky hrad, Beckov, Turniansky hrad, Levice, Šariš). Po víťazstve centralistickej politiky cisárskeho dvora boli po roku 1715 na cisársky rozkaz demolované viaceré uhorské hrady, aby sa už nikdy nemohli stať strediskami odboja. Mnohé zničili aj napoleonské vojská (Devín, Pajštún). Je zaujímavé, že ani jedna zo zrúcanín hradov na Slovensku sa v 19. storočí nerekonštruovala do pôvodného stavu tak, ako napr. vo Francúzsku (hrad Pierrefonds rekonštruoval známy reštaurátor Viollet-le-Duc. U nás síce Pálffyovci prestavali hrady Bojnice a Smolenice, ale boli to skôr prestavby ako rekonštrukcie. Pri obnove hradu Smolenice dal gróf Jozef Pálffy odstrániť zrúcaniny starého hradu a ponechal len štyri dopolovice zborené bašty. V roku 1900 - 1902 ich dal dostavať a zakryť šindľom.11


Až v 50. rokoch 20. storočia sa uskutočnila rekonštrukcia Bratislavského hradu. Dôvod: Statická ruina s veľkými deštrukciami ostro kontrastovala s pulzujúcim mestom pod ňou.12

Osobitný význam v dejinách slovenského národa má ruina hradu Devín. V 19. storočí si ho štúrovci zvolili za symbol slovenského národného obrodenia. Sem smerovali ich vlastenecké výlety, z ktorých pamätný je najmä ten, uskutočnený 24. apríla 1836. Takto súčasník zaznamenal na ňom prednesené Štúrovo vzletné zvolanie: Bratia! Akúže si pamiatku odnesieme ztadiaľto? Či tie kamienky, čo z múrov staroslávnych devínskych sme si už vynalupovali majú byť znakom nášho horlenia a vzdelávania sa? Tie zasypú sa prachom a čas ich pohrobí v zábude.13 Za vandalizmus možno považovať skutočnosť, že Maďari v roku 1896 vyberali z ruiny Devína celé kamenné bloky a použili ich na stavbu pomníka Arpádovi pri príležitosti osláv Milénia.14

Na záver si treba uvedomiť, že okrem umelých ruín neboli ruiny vždy ruinami. Dokonca i ruiny menili svoj vzhľad v priebehu storočí. Nikdy to nebudú nemenné kamenné bralá, hoci súčasná pamiatkárska prax sa ich pokúša konzerváciou udržať v stabilnom stave. Čo je večné? Len pyramídy pretrvali a pretrvajú veky. Vízia, že sa súčasná architektúra zmení na ruiny, je desivá.

-----------------------------------
Poznámky
1/ Lexikon der Kunst. Bd. IV., Leipzig 1977, s. 226.
2/ Panofsky, E.: Význam ve výtvarném umění. Praha 1981, s. 177.
3/ Lexikon der Kunst..., s. 226.
4/ Tamže
5/ Bratislava Mateja Bela. Bratislava 1984, s. 124.
6/ Hanno - Kruft, W.: Dejiny teórie architektúry. Bratislava 1993, s. 284.
7/ Tamže, s. 285.
8/ Möbius, F., Sciurie H.: Symbolwerte mittelalterlicher Kunst. Leipzig 1984, s. 139.
9/ Karasová, Z.: Pamiatková starostlivosť 19. storočia ako jeden z prejavov historizmu. Reštaurátorský purizmus, In: ARS 3, 1991, s. 211.
10/ Zatloukal, P.: Přehled architektury historismu XIX. století na Moravě. Umění 1980, s. 355.
11/ Jastrabík, Š.: O starom Smolenickom hrade. Krásy Slovenska 1970, s. 511.
12/ Jankovič, V.: Národné kultúrne pamiatky na Slovensku. Bratislava 1984, s. 28.
13/ Štúrova družina na Devíne. 100-ročnej pamiatke slovenského národného obrodenia. Bratislava 1936, s. 12.
14/ Práca, 19. apríla 1997, s. 36.

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

t sa stane najviac

t sa stane najviac dramaticky v Hypnerotomachia Poliphili: kuriózne literárne práce zaradené do jednej Francesco Colonna a prvýkrát publikovaný v roku 1499. Na úroveň jeho jazyka, kniha je dosť zvláštne: je napísané v mélange z gréčtiny, latinčiny, a ktorý viedol taliansky kritik Mario Praz vyhlásiť za autora "James Joyce z quattrocento." Jeho rozprávanie, však, je rovnako divné, a hovorí nám veľa o koncepčné blízkosti, v tomto období, architektonického a písomné záhadou. Poliphilo titulu cestuje hľadať svoju stratenú lásku, a ocitne sa na územie posiate klasické suť: písmom epistyles, rímsy, vlysy, kiosky, a pyramídy, všetci, ako si len matne rozlišuje, nejako výrazné. Tam sú obelisky s nápisom hieroglyfy,

mcpd - mcts - mcts 70-536

The examples of 000-105

The examples of 000-105 style and configure programmed on this page include many of the most common types of NS0-154 and LX0-101 sources used in academic research. For additional examples and more detailed information about 642-974 reference style.

There are currently few

There are currently few standards that administer the association and presentation of online mcitp 70-576, the information that is available to fulfill these objectives can differ widely from mcts 70-653 resource to mcts 70-620 and mcts 70-630 resource. In general, references to online works require more information than references to print sources.

This site is remarkable with its rich contents. I am searching for my projects topic regarding the n+ n10-004 and it’s an other term related to it that is windows 7 70-680 both of them are essential for my thesis. I have visited the site about the 646-205 CSE and 642-813 switch But it’s not up to the mark. Could you please guide me!

642-902 route | icnd 1 640-822 | icnd 2 640-816 | 642-832 tshoot

 

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,