Hrady, zámky, kaštiele a ostatné pamiatky na Slovensku
Momentálne si môžete prezerať 281 pamiatok z 9586 všetkých pamiatok SR.
Hlavná stránka » Histor. architektúra » Umeleckostavebný vývin Ilavy I.časť

Umeleckostavebný vývin Ilavy I.časť

Na konci 19. storočia napísal A. Lombardini o Ilave pozoruhodné slová: "Mestečko Ilava veľmi príjemne pôsobí na cestovateľa svojím mestským rázom; poschodovými domami a dosť peknými ulicami, hoci veľa utrpela v minulosti. Lombardini dobre postrehol, že pohnuté dejiny Ilavy spomalili jej stavebný vývin v priebehu storočí.

Centrum dnešného mesta tvorí priestranné pozdĺžne námestie, ktoré susedí s mohutným komplexom budov ilavskej pevnosti. Námestie a štyri priľahlé ulice sú rozmiestnené na vyvýšenej vážskej terase na ľavom brehu Váhu, uprostred Ilavského podolia.

Regionálny historik J.Chorényi, ktorý účinkoval v Ilave 42 rokov, dospel k názoru, že stará Ilava (Leva) sa pred rokom 1432 rozkladala vo východnej časti Ilavského podolia. Jednoduché drevené prízemné domy, hospodárske staviská i polia (usadlosti) boli na obidvoch stranách starej považskej cesty. Na južnom okraji starobylej osady stála jediná murovaná budova - farský kostol.

J.Chorényi zaznačil údaj, že koncom 19.storočia narazili stavební robotníci pri výkope základov bývalej ilavskej "pastirne" na zvyšky starého múru (hrubý vyše 1 m) a v jeho blízkosti sa našli viaceré hroby. Podľa jeho mienky išlo o zachovanú časť základového muriva najstaršieho ilavského kostola, okolo ktorého sa rozkladal cintorín. Archeologický výskum lokality sa neuskutočnil. Najstaršia správa o ilavskom farárovi sa zachovala v zázname z registra vyberača pápežských desiatkov (z rokov 1332-1337). Na základe tejto správy sa domnievame, že najstarší ilavský kostol vznikol najneskôr v období ranej gotiky.

V 14. storočí dostala Ilava viaceré privilégiá a mala charakter mestskej osady - mestečka. Sľubný hospodársky i stavebný rozvoj starej Ilavy náhle prerušili v 30. rokoch 15.storočia husitské výpravy na slovenské územie. Po víťaznej bitke pri Domažliciach (august 1431) vpadli v septembri 1431 dva prúdy husitských vojsk na západné Slovensko a prenikli až k Nitre. Medzi vodcami nastali spory pre korisť. Táborské vojská sa odlúčili od sirotkov a vrátili sa Považím do Uherského Brodu. Sirotkovia zostali plieniť okolie Levíc. Medzitým sa zhromaždili uhorské vojská a prenasledovali oddiely sirotkov, ktoré ustupovali po ľavej strane Váhu. Pri Ilave sa im podarilo prejsť cez Váh, ale v boji s uhorskými vojskami zahynulo veľa husitských bojovníkov.

Pri ústupe sirotkov a počas ich bojov s uhorskými vojskami bola stará Ilava úplne spustošená. Obyvateľstvo mestečka sa muselo vysťahovať, kým nepostavilo novú Ilavu. J.Chorényi vyslovil názor, že nové mestečko s pravidelným pôdorysom vzniklo v rokoch 1432-1437 na terajšej vážskej terase. Nenáročné drevené domy, pokryté slamou, prípadne šindľom, sa rozprestierali okolo "rínku", na ktorom sa konali týždenné trhy i výročné jarmoky. Aj v štyroch priľahlých paralelných uliciach stáli vedľa seba nové drevené budovy.

Vyvýšenú vážsku terasu na severozápadnej strane obmývali vody Váhu. Porubský potok zasa umožňoval napĺňať vodou šijové priekopy okolo mestečka z ďalších troch strán. A.Pechány, rodák z Ilavy, napísal koncom 19.storočia: "Niekdajšie priekopy sú aj teraz viditeľné a cesta pre povozy vedie do mestečka po veľkých mostoch postavených nad nimi." Stavy (zachoval sa starý názov v Porubskej doline) na Porubskom potoku zachytávali väčšie množstvo vody, a tak utvárali podmienky pre osobitné využitie výhodnej polohy (rybníky).

Nad juhozápadným svahom vyvýšenej vážskej terasy vybudovali Ilavský hrad. Prvý raz sa spomína v listine vydanej Turčianskym konventom na Strečne 12. februára 1446. V tom čase mal Ilavu v držbe Pongrác zo Sv.Mikuláša. Domnievame sa, že v 15.storočí vzniklo murované jadro horného hradu na vyvýšenine - štvorkrídlový kastel s uzavretým priestorom vnútorného nádvoria. V listine, ktorú vydal uhorský panovník Matej Korvín v Trenčíne 2. februára 1471, sa Ilavský hrad označuje ako "castellum" .

Pred rokom 1489 dal vtedajší majiteľ Ilavského hradu Blažej Maďar postaviť v mestečku Ilava murovaný jednoloďový farský kostol k úcte Všechsvätých. Išlo o neskorogotický sakrálny objekt bez veže, ktorý mal dva vchody s predsieňami. Nad svätyňou chrámu bola vežička (sanktusník). Na severnej strane mal kostol murovanú zaklenutú sakristiu. Celý interiér kostola vybavili gotickou klenbou a do víťazného oblúka umiestnili Skupinu Kalvárie. Na priestranstve okolo kostola sa rozprestieral cintorín, obohnaný murovanou ohradou.

J.Chorényi vyslovil mienku, že zároveň s gotickým kostolom vybudovali spodnú časť terajšej zvonice, naproti tomu M.Bell zastával názor, že ilavskú vežu postavili až Ostrožičovci. Pôvodne mala zvonica vysoké prízemie a len jedno poschodie, ktoré tvorili štyri nárožné piliere. Medzi piliermi boli veľké zaklenuté otvory. Zvony boli na poschodí. Vežu pokrývala nízka šindľová strecha. Ilavská zvonica má štvorcový pôdorys (7x7m). Prízemie, na západnej strane s dvoma masívnymi opornými piliermi (2x2m), a prvé poschodie sú postavené z kameňa. Na prvom poschodí vidno v interiéri zvonice rozdiel medzi pôvodným stavebným materiálom nárožných pilierov (budované sú z veľkých, čiastočne opracovaných kameňov) a s neskoršou tehlovou výplňou v pôvodných priestranných otvoroch.

Blažej Maďar sústredil do ilavského farského kostola vzácne vnútorné zariadenie. Roku 1489 dal postaviť v kostole dva nové bočné oltáre, jeden zasvätili Márii, druhý sv.Barbore. Štedrý darca zadovážil aj potrebné bohoslužobné nádoby, rúcha a pergamenové knihy. Za reformácie niektoré liturgické predmety zanikli, iné sa časom opotrebovali (ornáty). Nádhernú gotickú monštranciu spomína ešte kanonická vizitácia z roku 1766, dodnes sa zachoval gotický strieborný pozlátený pacifikál.

Spodná časť pamiatky je umelecky nevýznamnou prácou a očividne pochádza z novšej doby. Pôvodne mal pacifikál striebornú nohu. Ramená kríža majú zakončenie v tvare ďatelinového lístka. V rohoch medzi ramenami kríža sú vkomponované akantové rozvaliny ukončené akantovými kvetmi. Stredoveký umelec použil pri výzdobe pacifikálu techniku gravírovania. Na prednej strane vyryl symboly štyroch evanjelistov s majuskulnými nápismi ich mien. Do stredu kríža vkomponoval zlatý korpus Ukrižovaného s tŕňovou korunou a svätožiarou okolo hlavy. Na zadnej strane vygravíroval symbolické postavy žien a postavu veľmoža v dobovom rúchu, stojaceho na drakovi. Gotický pacifikál mal pôvodne relikvie, pozoruhodnú výzdobu na okrajoch ramien aj v spodnej časti, kde znamenitý majster stredovekého zlatníckeho remesla umiestnil figúru leva, je to charakteristický znak erbu štedrého mecéna - Blažeja Maďara.

Pozoruhodná umelecko-stavebná činnosť sa v Ilave rozprúdila v období neskorej renesancie. V tom čase boli vlastníkmi ilavského domínia Ostrožičovci z Giletinca. Noví majitelia vytvorili z Ilavského hradu prepychové šľachtické sídlo, ktoré často navštevovali vzácni hostia. J.M.Korabinský píše vo svojom Lexikone: "Zámok Illava…mal za čias vlastníctva Ostrožičovcov príjemný a pôvabný vzhľad. " Ondrej, Matej a Štefan Ostrožičovci sa hlásili k Lutherovej náuke a boli v čulom styku s poprednými evanjelickými rodinami.

V prvej polovici 17.storočia vizitovali ilavskú farnosť dvaja evanjelickí superintendenti. V inventári, ktorý roku 1611 zaznačil superintendent Eliáš Láni, sa tiež uvádza, že kostol v Ilave má jeden veľký strieborný pozlátený kalich, ktorý mu darovala Barbora Perényiová, manželka Ondreja Ostrožiča, striebornú pozlátenú paténu, veľký strieborný pacifikál, celý pozlátený okrem spodku, veľkú monštran­ciu, takisto, okrem spodnej časti, pozlátenú.

Roku 1622 pustošil v Ilave veľký požiar, ktorému padli za obeť viaceré domy. Zasiahol aj gotický murovaný kostol, drevené budovy fary a školy i gotickú zvonicu. Všetky zvony sa roztopili. Ilavčania si už roku 1625 kúpili jeden zvon. Druhý zaobstarali Ostrožičovci, istotne z niektorého svojho patronátneho kostola.

Zo záznamu superintendenta Jána Hodíka, ktorý vizitoval ilavskú farnosť roku 1629, sa dozvedáme, že všetky bohoslužobné nádoby a rúcha, ako aj iné sakrálne predmety, nechali Ostrožičovci preniesť z kostola na Ilavský hrad. Stalo sa tak pravdepodobne pri požiari roku 1622.

Roku 1635 dal Ján Ostrožič panský pivovar pri ilavskom majeri do zálohu Štefanovi Brixovi. Prízemná renesančná budova pivovaru prešla neskôr viacerými prestavbami, ktoré zotreli jej pôvodný vzhľad.

V 30. rokoch 17.storočia bol už ilavský farský kostol obnovený. Ostrožičovci kúpili nový organ, husle, píšťaly a iné hudobné nástroje. Rektor ilavskej školy Štefan Pilárik, talentovaný spisovateľ a hudobník, zriadil v Ilave spevácky zbor a menší orchester. V repertoári mali náročné skladby vynikajúceho nemeckého skladateľa Heinricha Schiitza.

Ostrožičovci darovali roku 1650 ilavskému farskému kostolu nádhernú bronzovú krstiteľnicu kalichovitého tvaru s vrchnákom. Trojitú nohu krstiteľnice tvoria laby levov. Orech nohy má hruškovitú podobu a zdobia ho tri hlavy cherubov spojené reliéfom kvetinových vencov. Na kupe krstiteľnice sú tri reliéfne hlavy levov s kruhom v tlame. Medzi hlavami levov je latinský nápis s menami donátorov (Pavol Ostrožič a jeho manželka Eva Ujfalussy) a s letopočtom. Kupu krstiteľnice zdobia umelecky stvárnené reliéfne erby štedrých darcov. Krstiteľnica má vrchnák s troma hlavami cherubov. Ich krídla sa rozprestierajú nad kupou krstiteľnice. Ilavská krstiteľnica je dielom znamenitého kovolejárskeho majstra norimber­ského pôvodu Baltazára Herolda ( 1621-1683), ktorý pôsobil v rokoch 1648 -1669 v Bratislave, odkiaľ prešiel do Viedne. J.Chorényi uvádza, že Pavol Ostrožič spolu s manželkou darovali roku 1652 ilavskej farnosti aj dvanásťcentový zvon, ktorý odlial bratislavský majster Herold. O tri roky neskôr darovali Ilave Mikuláš a Matej Ostrožičovci pätnásťcentový zvon. Ostrožičovci sa usilovali vytvoriť z Ilavského hradu nielen pohodlné, ale aj bezpečné sídlo. Turecké nebezpečenstvo a stavovské povstania ich nútili venovať zvýšenú pozornosť opevneniu Ilavského hradu. Zachovaný rok 1646 na stene vonkajšieho hradu a dva ostrožičovské erby na vnútornej bráne hradu (na jednom z nich je rok 1652) naznačujú, že v polovici 17.storočia sa postarali o rozsiahlejšie fortifikačné práce. A.Guntherová sa domnievala, že Ilavu prebudovali na pevnosť hviezdicovej dispozície podobne ako Komárno, Nové Zámky a Leopoldov.

Roku 1670 bol majiteľ Ilavského hradu a panstva Matej Ostrožič obžalovaný z účasti na Vešelényho sprisahaní. Cisárske vojsko obsadilo Ilavu. Veliteľ posádky Trenčianskeho hradu generál Strassoldo odňal v marci 1673 ilavský farský kostol evanjelikom. V nasledujúcom roku na vyšší rozkaz dal všetku vojenskú výzbroj Ostrožičovcov previezť z Ilavy do Leopoldova a opevnenie Ilavského hradu, t.j. šesť okrúhlych veží, dal rozváľať. Hlbokú priekopu, čo obklopovala vnútorný hrad, nariadil zahádzať.

V rodinnom archíve Nádašdyovcov sa zachovali plány Ilavského hradu z druhej polovice 17.storočia (pred rokom 1674) a obsiahly list Mateja Ostrožiča (zo 14. a 15. februára 1674), v ktorom sa majiteľ ilavského domínia sťažuje, že generál cisárskeho vojska Strassoldo zničil na Ilavskom hrade nielen opevnenie, ale aj obytné priestory rodiny Ostrožičovcov.

Podľa plánov z druhej polovice 17.storočia, ako aj podľa zachovaných budov predpokladáme, že Ilavský hrad bol vo svojej hornej časti (vnútorný hrad) postavený na štvorcovom pôdoryse. Štvorkrídlový kastel s uzavretým priestorom vnútorného nádvoria posilňovali na východnej, južnej a západnej strane tri masívne nárožné bašty. Na vnútornom nádvorí bola studňa. Horný hrad obklopovala zo všetkých strán hlboká priekopa. Na severozápadnej strane bola brána do vnútra hradu a padací most. V susedstve horného hradu (na severovýchodnej a juhový­chodnej strane) sa na vyvýšenej vážskej terase rozprestieralo mestečko Ilava. Medzi hradnými priekopami a mestečkom boli záhrady a voľné priestranstvá. Ilavský hrad na týchto dvoch stranách nemal vonkajšie opevnenie. Preto priestor za hradnými priekopami smerom k mestečku musel zostať voľný, aby obrancovia vnútorného hradu mali dobrý výhľad a výstrel. Tento priestor zastavali v 18. storočí, pretože po Strassoldovom devastačnom zásahu stratil Ilavský hrad fortifikačný význam. Vysoké budovy vonkajšieho dolného hradu tvorili dve krídla. Juhozápadný trakt zosilňovali tri mohutné bašty, severozápadný trakt chránila rieka Váh, ktorej bočné rameno ležalo v tesnej blízkosti dolného hradu. Medzi západnou nárožnou baštou vonkajšieho hradu a hradnou priekopou bol masívny múr. Tu bola hlavná brána do Ilavského hradu. Tesne pri priekope stála menšia bašta. Hradný múr spájal aj severozápadný trakt s hradnou priekopou. Tu bola malá brána do prvého hradného nádvoria.

Zdroj: © Anton Bagin – Ilava, Osveta 1989

Voľby prehliadania komentárov

Vyberte si, ako chcete zobrazovať komentáre a kliknite na "Uložiť zmeny".

Diplomová práca

Diplomová práca sumarizuje základné poznatky o transformácii priemyselnej štruktúry okresu Ilava. Spolu so všeobecným pohľadom na transformáciu priemyslu na Slovensku, ponúka možnosť porovnania jej priebehu na celoslovenskej a lokálnej úrovni. Obsah práce je rozdelený do piatich kapitol. Práca obsahuje 23 tabuliek, 23 grafov a 5 máp. Prvá kapitola sa zaoberá metodikou a cieľmi práce. Druhá kapitola sa venuje priemyslu ako predmetu výskumu a hlavným vývojovým trendom v priemysle. Podstatná časť kapitoly sa zaoberá hodnotením literatúry venovanej geografii priemyslu, transformácii priemyslu a vývoju priemyslu pod vplyvom globalizácie. Tretia kapitola prináša poznatky 646-223 | 70-291 | 70-293

Physical exercise is

Physical exercise is considered important for maintaining physical fitness and overall health (including healthy weight), building and maintaining healthy bones, muscles and joints, promoting physiological well-being, reducing surgical risks, and strengthening the immune system. Aerobic exercises, such as walking, running and swimming, focus on increasing cardiovascular endurance and muscle density. Anaerobic exercises, such as weight training or sprinting, increase muscle mass and strength. Proper rest and recovery are also as important to health as exercise, otherwise the body exists in a permanently injured state and will not improve or adapt adequately to the exercise. The above two factors can be compromised by psychological compulsions (eating disorders, such as exercise bulimia, anorexia, and other bulimias), misinformation, a lack of organisation, or a lack of motivation.
_____________________________________________________

testking 70-291| testking 70-270| testking 642-873| testking 646-046| testking C-TFIN22-64| testking OG0-093| testking 117-101| testking 642-974| testking NS0-154| testking 642-262

www.zamky.sk   www.slovaktourservice.sk   www.pamiatky.net
Tento portál bol vytvorený s finančnou pomocou Európskej únie. Za obsah tohto portálu je výhradne zodpovedný server Zamky.sk - Pamiatky.net a za žiadnych okolností nemôže byť povaožvaný za stanovisko Európskej únie. RSS
© 2007 Copyright Zamky.sk - Pamiatky.Net,